Gospodarka odpadamiwww.chyrowaski.pl


   Nowe zasady usuwania drzew i krzewów


Urząd Miejski w Dukli informuje, że z dniem 1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r. poz. 2249). Ustawa ta przewiduje zwolnienie z wymogu uzyskiwania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą oraz osoby prawne będą musieli nadal starać się o zgodę, ale dopiero wówczas, gdy obwód pnia drzewa przeznaczonego do usunięcia na wysokości 130cm przekracza 100cm dla topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego oraz 50cm dla pozostałych gatunków drzew.

Wejście w życie ww. nowelizacji nie ma wpływu na treść przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W dalszym ciągu pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga dokonanie zmian przy zabytku, polegające m.in. na usuwaniu drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.

Należy zwrócić szczególną uwagę przy usuwaniu drzew lub krzewów z nieruchomości położonych w terenach chronionych, gdzie naruszenie przepisów ochronnych może skutkować odpowiedzialnością karną. Na terenie Naszej Gminy będą to w szczególności obszary Natura 2000 (o wyrażenie stosownej opinii dotyczącej usuwania drzew lub krzewów należałoby się zwrócić do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie) oraz Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego (opinia Marszałka Województwa).

Przypomina się o obowiązującym okresie gniazdowania ptaków trwającym od 1 marca do 15 października, w którym należałoby ograniczyć do minimum usuwanie drzew i krzewów.

W razie wątpliwości proszę o kontakt. Tel. 13 4329117.

Bartosz Szczepanik

[2017-02-06]


Dane Gminy:
Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11
38-450 Dukla
Nr rachunku:
NIP: 684-23-64-450
Regon: 370440531
e-mail: gmina@dukla.pl
Nowe dane Urzędu:
Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11
38-450 Dukla
Nr rachunku:
85 8642 1096 2010 9600 1833 0001
NIP: 684-17-82-033
Regon: 000528244Transgraniczna Informacja Turystyczna

Biblioteka publiczna


Projekty realizowane przez Gminę Dukla

Plany zagospodarowania przestrzennegoCmentarz Komunalny w Dukli


Interaktywna mapa gminy
Zasłużeni dla Dukielszczyzny
Kamera online - Wzgorze 534
GALERIA

Spartakiada 2007
Spartakiada 2006Rejestracja psów
Kącik adopcyjny
© copyright 2006 by UG Dukla,    webmaster: Janusz Krowicki, Andrzej Śliwiński