Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Zawiadomienie o VII sesji Rady Miejskiej w Dukli

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz.506)

z w o ł u j ę

na dzień 29 marca 2019 r. (piątek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli  VII sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 4. Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Dukla z organizacjami pozarządowymi
  oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok.
 5. Analiza finansowa oświaty w Gminie Dukla za 2018 rok
 6. Informacja z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w Dukli za 2018 rok
 7. Informacja na temat planowanych i realizowanych przez gminę inwestycji z podziałem na
  inwestycje z udziałem środków zewnętrznych.
 8. Sprawozdanie z działalności i wykorzystania dotacji na zadania zlecone i własne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli w okresie od I-XII 2018 r.
 9. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dukli za 2018 rok wraz z przedstawieniem potrzeb związanych z ich realizacją.
 10. Zapytania i wolne wnioski.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2019 (druk nr 40),

  b) zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 5.139.795,70 złotych (druk nr 41),

  c) ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 42),

  d) nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dukli (druk nr 43),

  e) sieci publicznych szkół podstawowych (druk nr 44),

  f) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela (druk nr 45),

  g) ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane – na rok 2019 (druk nr 46) ,

  h) wyrażenia zgody na zmianę porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Krosno wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku (druk nr 47),

  i) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cergowa, Jasionka-2 (druk nr 48).
 12. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 13. Oświadczenia i informacje.
 14. Zamknięcie sesji.

  wspólne posiedzenie Komisji

  29 marca 2019 r. (piątek) godz. 8.00  pokój nr 211

                                                                                     Przewodniczący Rady
                                                                                          Mariusz Folcik

2019-03-22
Przewodniczący Rady Mariusz Folcik

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.