Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Ogłoszenie Burmistrza Dukli

OGŁOSZENIE
Burmistrza Dukli
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łęki Dukielskie, Wietrzno – 2” wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoStosownie do art. 17, pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz do art. 39, ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz.1405 z późn. zm.) a także stosownie do uchwały Nr XV/79/15 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łęki Dukielskie, Wietrzno – 2”, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łęki Dukielskie, Wietrzno – 2”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem planu jest ustalenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu w 52 obszarach położonych w miejscowościach Łęki Dukielskie i Wietrzno, określonych w załączniku graficznym do wymienionej wyżej uchwały.

Przedmiotem prognozy oddziaływania na środowisko jest ocena oddziaływań na środowisko w wyniku realizacji planu.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie w dniach od 05.11.2018 r. do 03.12.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli w godzinach od 7.00 do 15.00, w pokoju nr 106.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 03.12.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli, o godz. 11.00.

Uwagi i wnioski do projektu planu może wnosić każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu. Uwagi i wnioski do projektu planu należy składać na piśmie lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, opatrzonej podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej do Burmistrza Dukli, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.12.2018 r.
Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.12.2018 r.

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Dukli.

1. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LEKI DUKIELSKIE WIETRZNO-2_TEKST

2. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LEKI DUKIELSKIE WIETRZNO-2_RYSUNEK_ARKUSZ NR 1.jpg

3. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LEKI DUKIELSKIE WIETRZNO-2_RYSUNEK_ARKUSZ NR 2.jpg

4. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LEKI DUKIELSKIE WIETRZNO-2_RYSUNEK_ARKUSZ NR 3.jpg

5. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LEKI DUKIELSKIE WIETRZNO-2_TEKST

6. PROGNOZA SKUTKÓW WPŁYWU USTALEŃ PLANU LEKI DUKIELSKIE WIETRZNO-2 NA ŚRODOWISKO_RYSUNEK.jpg

Burmistrz Dukli
Andrzej Bytnar

2018-10-25

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.