Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Dukli

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późniejszymi zmianami /

z w o ł u j ę

na dzień 18 grudnia 2018 r. (wtorek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli III sesję Rady Miejskiej w Dukli.

 

Porządek obrad.

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 4. Zapytania i wolne wnioski.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • a) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2018 rok (druk nr 5),
  • b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla na lata 2018-2027 (druk nr 6),
  • c) ustalenia dopłaty dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych (druk nr 7),
  • d) uchwały budżetowej Gminy Dukla na 2019 rok (druk nr 8),
  • e) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dukla na lata 2019-2028 (druk nr 9),
  • f) ustalenia wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Dukla, które w 2018 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określenia ostatecznego terminu ich dokonania ( druk nr 10),
  • g) zaciągnięcia zobowiązania na rok 2020 (druk nr 11),
  • h) ustanowienie gminnego wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (druk nr 12),
  • i) określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych przez Gminę Dukla na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023” (druk nr 13).
 6. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 7. Oświadczenia i informacje.
 8. Zamknięcie sesji.

  Proszę o wzięcie udziału w sesji.

Przewodniczący Rady

Mariusz Folcik

wspólne posiedzenie Komisji
18 grudnia 2018 r. (wtorek) godz. 8.00  pokój nr 211

2018-12-11

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.