Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Dukli

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późniejszymi zmianami /

z w o ł u j ę

na dzień 27 września 2018 r. (czwartek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli LX sesję Rady Miejskiej w Dukli.    

Porządek obrad.

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z LVII, LVIII i LIX sesji Rady Miejskiej w Dukli.
3.    Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
4.    Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
5.    Informacja z wykonania budżetu Gminy Dukla za I półrocze 2018 roku.
6.    Informacja o działaniach promocyjnych i z działalności Transgranicznej Informacji Turystycznej za 2017 rok.
7.    Zapytania i wolne wnioski.
8.    Podjęcie uchwał w sprawach:
a)    utworzenia Gminnego Żłobka w Dukli (druk nr 392),
b)    wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Dukli, stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla (druk nr 393),
c)    udzielenia z budżetu Gminy Dukla w 2018 roku, pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Krośnieńskiego na realizację zadania publicznego o nazwie: "Remont drogi powiatowej Nr 2003 R Równe (Kopalnia) w km 0+200 - 1 + 600" (druk nr 394),
d)    zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 3.400.000,00 zł (druk nr 395),
e)    zmiany uchwały własnej dotyczącej ustalenia dopłaty do wybranych taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych  (druk nr 396).
f)    zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2018 (druk nr 397),
g)    wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn.”Zimowe utrzymanie ulic, chodników i kratek kanalizacji deszczowej w obrębie miasta Dukla” (druk nr 398),
h)    wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn.”Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych (wiejskich) na terenie Gminy Dukla w 2019 roku” (druk nr 399).
9.    Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
10.    Oświadczenia i informacje.
11.    Zamknięcie sesji.
Proszę o wzięcie udziału w sesji.

wspólne posiedzenie Komisji
27 września 2018 r. (czwartek) godz. 8.00  pokój nr 211
   

 Przewodniczący Rady
Andrzej Dziedzic

2018-09-20

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.