Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Dotacje, pomoc finansowa i rzeczowa przekazane w latach 2015 – 2018

W latach 2015-2018 Gmina Dukla toku realizacji budżetu, oprócz zadań własnych,  realizowała i wspomagała również zadania, które znajdują się w kompetencji Powiatu Krośnieńskiego, Samorządu Województwa, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Gminy Chorkówka. Wszystkie te zadania wsparte zostały w formie dotacji lub pomocy rzeczowej. Wydatkowanie tych środków przełożyło się na komfort życia mieszkańców Gminy Dukla, dostrzegli to również turyści, którzy coraz chętniej odwiedzają naszą Gminę.

Wspólna realizacja inwestycji z Gminą Chorkówka polegająca na budowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Sulistrowa, pozwoli na przyłączenie mieszkańców Łęk Dukielskich do sieci kanalizacyjnej, której budowa ruszyła w 2018 roku. Inwestycja realizowana będzie etapowo. Do oczyszczalni ścieków w Sulistrowej popłyną przyszłościowo ścieki z miejscowości Głojsce, Iwla i Chyrowa.

Dotacje w formie pomocy finansowej przekazanej dla Powiatu Krośnieńskiego

Lp.

Nazwa zadania

Rok realizacji

Kwota przekazanej dotacji

1

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1994R Iwla – Teodorówka – Dukla w km 0+395 – 1+495 oraz w km 4+237 – 4+469

2015

60 000,00 zł

2

Pokrycie opłat czynszowych Muzeum Historycznego – Pałac w Dukli w dotychczasowym miejscu i charakterze

2015

48 000,00 zł

3

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1999R Dukla – Lubatowa – wzmocnienie nawierzchni w m. Cergowa i Jasionka w km 0 + 650 – 4

+ 700 oraz Przebudowa drogi powiatowej Nr 2000R Równe – Lubatówka wraz z budową chodnika w m. Równe w km 0 + 017 do 0 + 200 wraz z odcinkowym wzmocnieniem nawierzchni w km 0 + 300 – 2 + 985

2016

357 528,30 zł

 

4

Budowa mostu przez rzekę Jasiołka w ciągu drogi powiatowej nr 1998R Trzciana – Zawadka Rymanowska wraz z dojazdami

2017

150 000,00 zł

5

Remont drogi powiatowej Nr 1998R Trzciana – Zawadka Rymanowska

2018

50 000,00 zł

6

Remont drogi powiatowej Nr 2003R Równe ( Kopalnia ) w km 0+200 – 1+600

2018

140 000,00 zł

RAZEM:

805 528,30

Dotacje w formie pomocy finansowej przekazanej dla Województwa Podkarpackiego

Lp

Nazwa zadania

Rok realizacji

Kwota przekazanej dotacji

1

Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla w km 40 + 640 strona lewa w miejscowości Teodorówka

2016

33 056,87 zł

RAZEM

33 056,87

Przekazano również dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dokumentację projektową zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej Nr 19 Kuźnica – Barwinek w m. Równe, na odcinku pomiędzy zatokami autobusowymi, strona lewa” o wartości 13.530,00 zł.

 

Dotacja przekazana Gminie Chorkówka na wspólną realizację inwestycji, zgodnie z Porozumieniem komunalnym z dnia 27.03.2007 r.

Lp

Nazwa zadania

Rok realizacji

Kwota przekazanej dotacji

1

z Gminy Dukla ( z miejscowości

włączenie sieci kanalizacji sanitarnej

Dukielskie ) do oczyszczalni ścieków

Głojsce, Iwla, Chyrowa, Łęki

w Sulistrowej

kanalizacji sanitarnej w miejscowości

Wybudowanie kolektorów głównych

oraz oczyszczalni ścieków w

Kobylany, Draganowa, Sulistrowa

Sulistrowej umożliwiających

2015

37 086,97 zł

2016

742 496,65 zł

2017

1 141 024,58 zł

RAZEM

1 920 608,20

W trosce o bezpieczeństwo i życie mieszkańców Gmina Duka uczestniczyła w realizacji wymienionych zadań, przekazując dotacje dla:

  1. Pogotowia Ratunkowego w Krośnie na dofinansowanie zakupu karetki – 10.000,00 zł,
  2. Szpitala Wojewódzkiego w Krośnie na dofinansowanie zakupu karetki – 15.000,00 zł,
  3. OSP Dukla na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego – 420.900,00 zł,
  4. OSP łęki Dukielskie, Głojsce, Tylawa, Równe i Iwla na zakup sprzętu ratowniczego – 32.982,00 zł.

Rada Miejska w Dukli i Burmistrz dostrzegają inicjatywy społeczne w zakresie kultury i uczestniczą w ich wsparciu. Przekazane zostały dotacje na inwestycje dla stowarzyszeń:

  1. Regionalnego Towarzystwa Historycznego w Równem na dostosowanie pomieszczeń w budynku Domu Ludowego do potrzeb Regionalnego Centrum Kultury w Równem – 158.340,00 zł,
  2. Kółka Rolniczego w Łękach Dukielskich na dofinansowanie budowy Wielofunkcyjnego Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach Dukielskich – 421.186,00 zł.

Corocznie z budżetu przekazywane również dotacje na ochronę zabytków. Wnioskodawcami są parafie, stowarzyszenia, osoby fizyczne.

Łącznie przekazano 274.444,59 zł, z tego w:

2015 r. – 66.917,95 zł,

2016 r. – 86.399,46 zł,

2017 r. – 58.000,00 zł,

2018 r. – 63.127,18 zł.

2018-10-17

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.