Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Zawiadomienie o sesji

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

z w o ł u j ę


na dzień 29 grudnia 2010r. /środa/ o godz.11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dukli IV sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej.
 3. Zapytania i wnioski radnych i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
 4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • a) rozwiązania Zespołu Szkół Publicznych w Iwli /druk nr 11/,
  • b) rozwiązania Zespołu Szkół Publicznych w Głojscach /druk nr 12/,
  • c) rozwiązania Zespołu Szkół Publicznych w Wietrznie/druk nr 13/,
  • d) przekazania prowadzenia Gimnazjum w Iwli Stowarzyszeniu Rozwoju Szkoły w Iwli
  • "Perfektus" w Iwli /druk nr 14/,
  • e) przekazania prowadzenia Gimnazjum w Głojscach Stowarzyszeniu Wspólna Szkoła
  • w Głojscach /druk nr 15/,
  • f) przekazania prowadzenia Gimnazjum w Wietrznie Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi
  • Wietrzno "Wiatr" w Wietrznie /druk nr 16/,
  • g) zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność
  • mienia komunalnego Gminy Dukla /druk nr 17/,
  • h) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  • i Narkotykowych na rok 2011 /druk nr 18/,
  • i) zmiany Statutu Ośrodka Kultury w Dukli /druk nr 19/,
  • j) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2010 rok /druk nr 20/.
 7. Oświadczenia radnych, Burmistrza i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
 8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 9. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Dukli
Andrzej Dziedzic

2010-12-22

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.