Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Nasi radni - Teresa Belcik

Teresa Belcik - wykształcenie wyższe zawodowe, studia podyplomowe z wiedzy o społeczeństwie ukończone na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Nauczyciel dyplomowany pracujący w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krośnie, uczy przedmiotów zawodowych i WOS-u, tam też pełni funkcję prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego. W obecnej V kadencji radna Rady Miejskiej w Dukli, w której pełni funkcje z-cy przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska, jest również członkiem Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Obywatelskich.

"W swojej pracy zawodowej nauczyłam się dostrzegać wartość każdej jednostki ludzkiej, przezwyciężać trudności, stawiać sobie samej wymagania. Chciałabym, aby te zdobyte doświadczenia przyczyniły się do realizacji działań ważnych dla mieszkańców Gminy Dukla. Startując w wyborach samorządowych miałam pełną świadomość, z jakimi problemami borykają się mieszkańcy mojej miejscowości. Jestem bardzo zadowolona, że udało się wyremontować most w Nowej Wsi, stanowiący od dawna ogromny problem dla mieszkańców. Pozostało jednak jeszcze wiele spraw, które w dobie XXI w. powinny być jak najszybciej zrealizowane. Chciałabym przyczynić się do poprawy standardu życia mieszkańców wsi, od których otrzymałam mandat radnego Rady Miejskiej w Dukli. Będę walczyć o poprawę dróg gminnych i powiatowych. Bliskie są mi również sprawy związane z opieką społeczną, zdrowotną, a także bezpieczeństwem publicznym. Wspierać będę również działania dotyczące inwestycji, które służyć będą wszystkim mieszkańcom Gminy Dukla. Mam świadomość, iż wszystkie te zamierzenia wymagają dużego nakładu finansowego, uważam jednak, że przy tak dobrej współpracy jaka jest obecnie pomiędzy burmistrzem, a radą oraz sołtysami jesteśmy w stanie sprostać tym zadaniom. Uważam, że aby zdziałać coś wartościowego trzeba mieć mocny fundament przekonań, w coś gorąco wierzyć, czemuś gorąco służyć, a wtedy cel łatwiej zrealizować"

2007-06-25

Informacja o wynikach naboru na stanowisko informatyka

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko informatyka
w Urzędzie Gminy w Dukli
Burmistrz Gminy Dukla

Informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Daniel Biały zamieszkały Równe ul. Dworska 22/2.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W wyniku rozmów kwalifikacyjnych Komisja wskazała do zatrudnienia na w/w stanowisko Pana Daniela Biały, który posiada wykształcenie wyższe w zakresie informatyki. Ponadto wykazał się dobrą znajomością praktycznej wiedzy w zakresie obsługi sieci komputerowej i znajomości systemów operacyjnych.

Dukla, dnia 21 czerwca 2007 r.

Burmistrz
Marek Górak

2007-06-21

Informacja o zgłaszaniu kandydatów na ławników sądowych na lata 2008-2011

W roku bieżącym upływa kadencja ławników sądowych w sądach powszechnych. Tym samym, rok 2007 stał się okresem kampanii wyborczej na lata 2008-2011.
Kandydatów na ławników zgłaszają Radzie Miejskiej w Dukli prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 25 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie, w terminie do dnia 30 czerwca 2007 r.
Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Zgłoszenie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Wzór karty udostępnia się nieodpłatnie w Urzędzie Gminy Dukla pokój nr 11 / jest również dostępny za pośrednictwem Internetu na stronach oznaczonych www.ms.gov.pl
Do karty składanej przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą: imię i nazwisko, PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 25 osób zgłaszających kandydata.
Ponadto do karty kandydat ma obowiązek załączyć:

 1. 3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 2. informację z Krajowego Rejestru Karnego,
 3. oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 4. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu lub które wpłynęły do Rady Miejskiej w Dukli po 30 czerwca 2007 r. pozostawia się bez biegu.
Szczegółowy tryb zgłaszania kandydatów na ławników określony został rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia /Dz.U.Nr 50, poz.370/.
Kolegium Sądu Okręgowego w Krośnie ustaliło, iż Rada Miejska w Dukli dokona wyboru:

 • 11 ławników do Sądu Rejonowego w Krośnie,
 • 3 ławników do Sądu Rejonowego w Krośnie - Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,
 • 5 ławników do Sądu Okręgowego w Krośnie.
Zgłoszenia należy składać w terminie do 30 czerwca 2007 r. w Urzędzie Gminy Dukla pokój nr 9.

2007-06-12

"SOBÓTKOWE SPOTKANIA Z FOLKLOREM"

"Jak to matki nam podały,
Same znowu z drugich miały,
Że na dzień Świętego Jana
Zawżdy sobótka palana"
(J. Kochanowski)


"KTO NA SOBÓTCE NIE BĘDZIE
GŁÓWKA GO BOLEC WCIĄŻ BĘDZIE"
(pieśń ludu podkarpackiego)


23 czerwca 2007 Ośrodek Kultury w Dukli serdecznie
zaprasza na "Noc Świętojańską" do Dukli.
Jedyna Noc w swoim rodzaju- pachnąca jaśminem,
akacją ,czeremchą, dzikim czosnkiem; wyjątkowa
- pełna tajemnic,czarów i zabawy!


Organizatorzy Sobótkowych Spotkań z Folklorem
pragną podtrzymywać bogate tradycje narodowe i przez wyżej
wymienioną imprezę stworzyć możliwość przywrócenia dawnej
świetności obrzędów odbywających się w Noc Świętojańską
- zwanych popularnie "SOBÓTKĄ"
Podczas trwania sobótkowych spotkań z folklorem, odbędą się
IX PODKARPACKIE PREZENTACJE REGIONALNYCH
OBRZĘDÓW LUDOWYCH które pomogą poznać własne
korzenie ,dziedzictwo kulturowe regionów Polski i jednocześnie
ocalą od zapomnienia stare zwyczaje, pieśni i podania.

Mejsce imprezy:
Park Miejski przy Zespole Pałacowo-Parkowym
-Muzeum Historyczne w Dukli.

Termin:
23 czerwca 2007

Organizator:
Ośrodek Kultury w Dukli

Współorganizatorzy:
Urząd Gminy Dukla
Muzeum Historyczne w Dukli

PODKARPACKIE PREZENTACJE
REGIONALNYCH OBRZĘDÓW LUDOWYCH


REGULAMIN:

 1. W IX PODKARPACKICH PREZENTACJACH REGIONALNYCH OBRZĘDÓW LUDOWYCH mogą wziąć udział wszystkie zespoły z terenu całej Polski.
 2. Prezentować należy obrzędy ludowe z własnego regionu (mile widziane obrzędy sobótkowe) lub dowolnie wybranego regionu Polski lecz zgodnie z tradycją.
 3. Prezentacje oceniać będzie komisja konkursowa złożona z etnografów.
 4. Komisja przyzna miejsca i wyróżnienia za które zespół otrzyma dyplom i atrakcyjną nagrodę rzeczową.
 5. Prezentacje odbywać się będą na wolnej przestrzeni w zabytkowym parku w pobliżu stawów.
 6. Uczestnikami imprezy mogą być osoby dorosłe i młodzież.
 7. Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 40 min.
 8. Każdy zespół zobowiązany jest do przygotowania pieśni,zabawy lub wróżby przy ognisku i podczas puszczania wianków na wodę.
 9. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.
 10. Organizator zapewnia jeden gorący posiłek oraz napoje chłodzące.
 11. Kartę zgłoszenia należy przesłać do dnia 18 czerwca 2007 na adres organizatora.

Każdy zespół otrzyma pamiątkową nagrodę!!!
Serdecznie zapraszamy!

Przebieg imprezy:

 • 16.00 - Uroczyste otwarcie imprezy oraz IX Podkarpackich Prezentacji Regionalnych Obrzędów Ludowych
 • 19.00 - Koncerty zaproszonych kapel i zespołów ludowych z Polski i Słowacji
 • 21.00 - Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród IX Podkarpackich Prezentacji Regionalnych Obrzędów Ludowych
 • 22.00 - Rozpalanie ognisk i sobótek- rozpoczęcie zabawy tanecznej dla wszystkich uczestników imprezy
 • 22.30 - Wspólne puszczanie wianków na wodę - korowód zespołów
 • 24.00 - "Poszukiwanie Kwiatu Paproci"
 • 02.00 - zakończenie imprezy

Dla podniesienia szczególnego nastroju imprezie towarzyszyć będzie prezentacja sztuki ludowej i rękodzieła artystycznego (rzeźba, malarstwo,wystawa ziół itp).
Organizatorzy przewidują udział twórców ludowych z innych regionów Polski
Chętnych prosimy o kontakt telefoniczny do 18 czerwca 2007 (134330025)

W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych odbędą się tylko IX PODKARPACKIE PREZENTACJE REGIONALNYCH OBRZĘDÓW LUDOWYCH w sali kina "Promień"

Wszelkich informacji udziela:
Małgorzata Walaszczyk-Faryj
tel. 013 43 30 025 - Ośrodek Kultury
lub 604 059 004

GWARANTUJEMY MIŁĄ ATMOSFERĘ
ORAZ DOSKONAŁĄ ZABAWĘ!!!

ZAPRASZAMY !!!

2007-06-12

UROCZYSTOŚCI KU CZCI ŚW. JANA Z DUKLI

      

UROCZYSTOŚCI KU CZCI ŚW. JANA Z DUKLI
W 10 ROCZNICĘ JEGO KANONIZACJI
I POBYTU JANA PAWŁA II W DUKLI:

 • 6 maja 2007, godz. 16.00 - msza święta na Puszczy pod przewodnictwem Jego Ekscelencji ks. bpa Edwarda Białogłowskiego z Rzeszowa (pielgrzymka strażaków)
 • 3 czerwca 2007, godz. 11.30 - msza święta na Puszczy pod przewodnictwem Jego Ekscelencji ks. bpa Mariana Buczka ze Lwowa (w dniu kanonizacji bł. Szymona z Lipnicy, pielgrzymka młodzieży)
 • 9 czerwca 2007, godz. 11.00 - msza święta pontyfikalna w sanktuarium dukielskim pod przewodnictwem Jego Eminencji ks. Stanisława kardynała Dziwisza, Metropolity Krakowskiego (dziękczynienie za pobyt Ojca Świętego Jana Pawła II w sanktu-arium dukielskim oraz w 10 rocznicę kanonizacji św. Jana z Dukli; pielgrzymka Franciszkańskiego Zakonu Świeckich z rejonu prze-myskiego)
 • 7 lipca 2007, godz. 11.00 - msza święta na Puszczy pod przewodnictwem Jego Ekscelencji ks. abpa Edwarda Nowaka z Rzymu (odpust ku czci św. Jana z Dukli)
 • 8 lipca 2007, godz. 11.00 - msza święta pontyfikalna w sanktuarium dukielskim pod przewodnictwem Jego Ekscelencji ks. abpa Józefa Michalika, Metropolity Przemyskiego - Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (drugi dzień odpustu ku czci św. Jana z Dukli)
 • 15 lipca 2007, godz. 15.00 - msza święta na górze Cergowej "złotej studzience" pod przewodnictwem ks. bpa Mariana Rojka z Przemyśla (pielgrzymka rodziców z małymi dziećmi)

Na powyższe uroczystości ze św. Janem z Dukli
zapraszają Jego Współbracia - OO. Bernardyni.

2007-05-29

Kwietny Bieg 2007

W dniach od 26 maja do 10 czerwca 2007 r. przez wszystkie nadgraniczne polskie gminy dla upamiętnienia 28 rocznicy Pierwszej Pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny będzie przeprowadzony bieg sztafetowy tzw. Kwietny Bieg, którego organizatorem jest Stowarzyszenie 10 czerwca w Krakowie.

Zasadniczym celem Kwietnych biegów jest podkreślenie dzieła Karola Wojtyły dla wzmocnienia wspólnoty Polaków, jako jednego z narodów zjednoczonej Europy, opartej na fundamentach kultury chrześcijańskiej i przypomnienie pracy Jana Pawła II nad odzyskaniem przez Polaków Trzeciej Niepodległości.

Gmina Dukla jest gminą przygraniczną a miasto Dukla jest Miastem Papieskim, które gościło Ojca Świętego w dniu 9 czerwca 1997 roku z uwagi na ten fakt w dniu 1 czerwca w godzinach od 8;12 do godziny 10;48 przebiegnie sztafeta biegaczy przez miejscowości: Polany, Mszana, Tylawa, Daliowa, Wola Niżna i Wolę Wyżną. Trasę, jak wyżej przebiegną biegacze z Krośnieńskiego Klubu Sportowego, Zawodnicy Klubów Sportowych naszej gminy. W Kwietnym Biegu może brać udział każdy, kto czuje potrzebę uczestnictwa- włączając się do biegów na trasie, udział w biegu nie pociąga za sobą żadnych opłat.

Ponieważ sztafeta pobiegnie drogami; gminnymi, powiatową i krajową nastąpią pewne utrudnienia w ruchu o czym powiadamiamy wszystkich uczestników tych tras. Więcej informacji na temat Kwietnego Biegu można uzyskać na stronie internetowej: www.kwietnybieg.pl.

Przygotowania do Kwietnego Biegu w Gminie Dukla są już na zakończeniu.Sprawy bezpieczeństwa na trasie przebiegu Kwietnego Biegu zostały omówione na ostatnim spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Krośnie w dniu 17 maja 2007 r. Spotkaniu przewodniczył Pan Jan Pelczar - członek Zarządu Starostwa Powiatowego, Pani Grażyna Ostrowska -inspektor Wydziału Oświaty, Kultury i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Krośnie, Pan Stanisław Syzdek- podinspektor z Powiatowej Policji w Krośnie -, Pan Andrzej Jurczyk - Dyrektor z Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowegow Krośnie,Pan Marek Pepera Kierownik z Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie - Pan Andrzej Bytnar Zastępca Burmistrza Gminy Dukla - z Urzędu Gminy Dukla, Pan Roman Żdan -z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie, Pani Elżbieta Ocias- Gminny Koordynator Kwietnego Biegu - inspektor Urzędu Gminy Dukla.

Po raz drugi przez teren naszej gminy przebiegnie sztafeta Kwietnego Biegu, której celem jest upamiętnienie pierwszej pielgrzymki Naszego Umiłowanego Ojca Świętego Jana Pawla II do naszej Ojczyzny.Gmina Dukla gościła Ojca Świętego w dniu 9 czerwca 1997 r. w Klasztorze o.o Bernardynów w Dukli, kiedy to oczekujący wierni w późnych godzinach nocnych spotkali się z Papieżem Janem Pawłem II. Ojciec Święty przenocował w Klasztorze a w dniu 10 czerwca 1997 r. odprawił mszę świętą kanonizacyją między innymi naszego Św. Jana z Dukli. Z powodu tych dwóch wydarzeń, sztafeta Kwietnego Biegu, po terenie naszej gminy , jest dla nas szczególnie ważna.

Trasa Kwietnego Biegu w Gminie Dukla, przebiegać będzie pięknym terenem przez Jaśliski Park Krajobrazowy; miejscowości: Mszana, Tylawa, Daliowa, Posada Jaśliska, Wola Niżna/ planowane godziny: 832 do 1051

Zachęcamy mieszkańcow naszej gminy do spontanicznego udziału w tym biegu.

Obecnie już wiadomo,że w sztafecie Kwietnego Biegu weźmie udział:

 • Wiejski Klub Sportowy Beskid " z Równego - przewidywana liczba uczestników 10 osób,
 • Ludowy Klub Sportowy "Iwełka" z Iwli - przewidywana liczba uczestników 10 osób,
 • Klub Sportowy " Przełęcz " Trans Bieszczady z Dukli - przewidywana liczba uczestników 20 osób,
 • Uczniowsko- Ludowy Klub Sportowy " Huragan " z Jasionki - przewidywana liczba uczestników 10 osób,
 • Ludowy Klub Sportowy " Jasiołka " z Jaślisk - przewidywana liczba uczestnikow 10 osób.
W Uczniowskim Kwietnym Biegu weźmie udział młodzież;
Zespołu Szkół Publicznych w Tylawie - 17 uczniów
Zespołu Szkół Publicznych w Jaśliskach- 10 uczniów

Przewiduje się również spontaniczny udział ludności z miejscowości przez ktore przebiegać będzie trasa Kwietnego Biegu oraz udzial służb mundurowych tj.: Ochotniczej Straży Pożarnej, Służby Granicznej, Policji.

          * * *

Burmistrz Gminy Dukla oraz Ośrodek Kultury w Dukli ogłasza konkurs na najlepszą fotografię wykonaną na trasie sztafety "Kwietnego Biegu".

"Kwietny Bieg"- to tysiące biegaczy na trasie, dramatyzm zmagań z pogodą i zmęczeniem, to temat na cykl zdjęć. Kwietny Bieg odbywa się w 27 rocznicę Pierwszej Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny. Więcej informacji na stronie internetowej; www.kwietnybieg.pl
Sztafeta Kwietnego Biegu, będzie biegła drogami od granicy gminy Krempna przez miejscowości Mszanę, Tylawę, Daliową, Posadę Jaśliską, Wolę Niżną do gminy Komańcza, w dniu 1 czerwca 2007 r. od godziny 8 .12 do godziny 10.48.
Uczestnikiem konkursu może być każdy, kto posiada aparat fotograficzny i wykona zdjęcie/ wielkość pocztówki / na trasie Kwietnego Biegu.

Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście w terminie do dnia 18 czerwca 2007 r. na adres:
Urząd Gminy Dukla, ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
kontakt; Elżbieta Ocias, pok.11 tel. 013/43 29 123

Elżbieta Ocias - Gminny Koordynator Kwietnego Biegu

2007-05-25

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

OGŁOSZENIE O NABORZE
NR 3/07
opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Dukla (dukla.bip.krosoft.pl) w dniu 24 maja 2007r.

Na podstawie art.3a ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1593 z późn. zm.)

Burmistrz Gminy Dukla
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
d/s pozyskiwania środków pozabudżetowych

 1. Wymagania niezbędne:
  1. wykształcenie wyższe,
  2. obywatelstwo polskie,
  3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
  5. wiedza i umiejętność pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej i innych źródeł
 2. Mile widziane:
  1. prawo jazdy kat. B,
  2. dyspozycyjność ,komunikatywność,
  3. certyfikaty potwierdzające inne umiejętności,
  4. doświadczenie zawodowe w zakresie pozyskiwania środków pomocowych i ich rozliczania.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. przygotowywanie propozycji dotyczących zadań gminy kwalifikujących się do wsparcia w ramach funduszy Unii Europejskiej i innych pozabudżetowych środków pomocowych,
  2. pozyskiwanie pozabudżetowych środków na realizację zadań gminy,
  3. prowadzenie spraw związanych ze środkami finansowymi na realizację inwestycji zgodnie z zawartymi umowami aż do ich rozliczenia,
  4. monitorowanie i ocena realizowania projektów finansowanych z funduszy pozabudżetowych,
  5. tworzenie dokumentacji i projektów (programów) pozwalających na pozyskiwanie funduszy pomocowych krajowych i unijnych ,
  6. współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie pozyskiwania funduszy pomocowych,
  7. stosowanie i przestrzeganie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych i współdziałanie w tym zakresie z specjalistą d/s zamówień publicznych .
 4. Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV),
  2. list motywacyjny,
  3. kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
  4. kserokopie świadectw pracy,
  5. kwestionariusz osobowy (druk kwestionariusza można pobrać w Urzędzie Gminy w Dukli - Biuro Obsługi Klienta pok. 9 ),
  6. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności,
  8. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 15 czerwca 2007r. do godziny 1400: z dopiskiem na kopercie: "Nabór Nr 3/07"
- osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Dukla pokój nr 9 ( Biuro Obsługi Klienta)
- lub pocztą na adres - Urząd Gminy, 38-450 Dukla ul. Trakt Węgierski 11

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (dukla.bip.krosoft.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Dukla przy ul. Trakt Węgierski 11.

Prosimy o dopisanie w CV klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1990 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)".

Burmistrz
Marek Górak

2007-05-24

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

OGŁOSZENIE O NABORZE
NR 2/07
opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Dukla (dukla.bip.krosoft.pl) w dniu 22 maja 2007r.

Na podstawie art.3a ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1593 z późn. zm.)

Burmistrz Gminy Dukla
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
INFORMATYKA

 1. Wymagania niezbędne:
  1. wykształcenie wyższe o kierunku informatycznym,
  2. obywatelstwo polskie,
  3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
  5. znajomość budowy, konfiguracji i eksploatacji sieci komputerowych,
  6. znajomość budowy i eksploatacji sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych,
  7. znajomość i umiejętność wdrażania oraz administrowania systemów operacyjnych: MS Windows(9x,Me, 2000, 2003 Serwer, XP), Linux,
  8. znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym korzystanie z dokumentacji technicznej,
  9. umiejętność programowania w: HTLM, JavaScript, PHP, MySQL
  10. znajomość przepisów prawa z zakresu informatyki i dotyczących ochrony danych osobowych.
 2. Mile widziane:
  1. prawo jazdy kat. B,
  2. wiedza i umiejętność pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej i innych źródeł na zadania związane z informatyzacją Urzędu,
  3. dyspozycyjność ,komunikatywność,
  4. certyfikaty potwierdzające inne umiejętności,
  5. doświadczenie zawodowe w zakresie związanym z informatyką w administracji publicznej,
  6. znajomość programów Radix, Płatnik
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. administrowanie siecią komputerową i istniejącymi zasobami programowymi w Urzędzie Gminy i podległych jednostkach organizacyjnych gminy, a to;
   • usuwanie drobnych usterek,
   • szkolenie osób obsługujących komputery,
   • zapewnienie ciągłości działania sieci komputerowej,
   • archiwizacja bazy danych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
   • przyjmowanie od pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy informacji o wadliwym działaniu sprzętu lub oprogramowania i podejmowanie działań w celu ich usunięcia,
   • obsługa i aktualizacja strony internetowej gminy Dukla,
   • przygotowywanie materiałów oraz aktualizacja strony internetowej Urzędu,
   • nadzór nad legalnością stosowanego oprogramowania,
   • prowadzenie dokumentacji związanej z informatyzacją Urzędu,
  2. stosowanie i przestrzeganie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych i współdziałanie w tym zakresie z specjalistą d/s zamówień publicznych.
 4. Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV),
  2. list motywacyjny,
  3. kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
  4. kserokopie świadectw pracy,
  5. kwestionariusz osobowy (druk kwestionariusza można pobrać w Urzędzie Gminy w Dukli - Biuro Obsługi Klienta pok. 9),
  6. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności,
  8. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 15 czerwca 2007r. do godziny 1400: z dopiskiem na kopercie: "Nabór Nr 2/07"
- osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Dukla pokój nr 9 ( Biuro Obsługi Klienta)
- lub pocztą na adres - Urząd Gminy, 38-450 Dukla ul. Trakt Węgierski 11

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (dukla.bip.krosoft.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Dukla przy ul. Trakt Węgierski 11.

Prosimy o dopisanie w CV klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1990 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)".

Burmistrz
Marek Górak

2007-05-22

Życzenia i podziękowania

Z okazji Dnia Matki
Najserdeczniejsze życzenia, zdrowia, radości
i miłości dla wszystkich Mam


składa
Redakcja Dukielskiego Przeglądu Samorządowego
oraz
Zbigniew Uliasz
Przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli
Marek Górak
Burmistrz Gminy Dukla


Wszystkim strażakom zrzeszonym
w Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Dukla
serdeczne podziękowania i wyrazy uznania
za ofiarność, odwagę i oddanie
w służeniu poszkodowanym oraz wypełnianie
strażackich obowiązków o każdej porze dnia i nocy

składa
Marek Górak
Burmistrz Gminy Dukla

2007-05-07

Nasi radni

Adam Koś - lat 25, ukończył średnią szkołę gastronomiczną w Iwoniczu Zdroju, zdobywając zawód technika żywienia zbiorowego. Obecnie pracuje w firmie Feniks Duet.

Założyciel Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego "Huragan - Jasionka" w Jasionce i prezes tego klubu już drugą kadencję. Od 6 lat trenuje lekkoatletykę w Krośnieńskim Klubie Biegacza specjalizując się w biegach długodystansowych, w szczególności, w maratonie. Najważniejsze sukcesy sportowe to: 10 miejsce w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Biegach Górskich, udział w maratonach w Koszycach i Krakowie, 4 miejsce w półmaratonach w Krakowie i Warszawie.
Radny V kadencji Rady Miejskiej w Dukli, członek Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Obywatelskich oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Środowiska.

"Uważam, że w tej kadencji głównie nacisk należy położyć na ukończenie inwestycji będących w trakcie realizacji oraz rozpoczęcie nowych. Ważnymi inwestycjami są budowy kanalizacji, sal gimnastycznych oraz remonty dróg gminnych i powiatowych. Priorytetowym zadaniem dla mnie byłaby również zmiana organizacji i finansowania sportu w Gminie Dukla, ponieważ obecny system uważam za zły. Będę również dążył do utworzenia Gminnego Ośrodka Sportu".


Krzysztof Woźniak - ukończył policealne studium technik bezpieczeństwa i higieny pracy, obecnie pracuje w Zakładzie Pracy Chronionej w Krośnie jako społeczny inspektor pracy, jest również w zakładzie pracy członkiem Rady Nadzorczej, mieszka w Iwli.
Radny V kadencji Rady Miejskiej w Dukli, członek Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Obywatelskich oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Środowiska.
Przez ostatnie 10 lat pełnił funkcję prezesa Ludowego Klubu Sportowego "Iwełka", w czasie jego kadencji w ramach pracy społecznej zostały wybudowane szatnie dla piłkarzy.
"W mojej pracy radnego kieruję się dobrem całej gminy, uważam iż zgoda w Radzie może przynieść wiele dobrego. Popieram wszystkie rozpoczęte inwestycje: szkoła w Jaśliskach i Dukli, obiekty sportowe w Dukli, a także budowę i remonty dróg powiatowych na terenie naszej gminy, zwłaszcza na odcinku Iwla-Chyrowa-Olchowiec. Ochrona środowiska jest sprawą priorytetową dla naszej gminy, dlatego też popieram budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji.
Jestem absolwentem dukielskiego Liceum Ogólnokształcącego, chciałbym bardzo, aby ta Rada doprowadziła do poprawy warunków nauczania w tej szkole. Musimy zadbać o tę jedyną na naszym terenie szkołę średnią, szkołę o 60 letniej już tradycji. Trzeba w niej stworzyć takie warunki, aby nasze dzieci chciały się tu uczyć."

2007-05-07

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko Młodszego referenta ds. informacji turystycznej
w Urzędzie Gminy w Dukli

Burmistrz Gminy Dukla

Informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Barbara Nowak zamieszkała Głojsce ul. Ogrodowa 55

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W wyniku rozmów kwalifikacyjnych Komisja wskazała do zatrudnienia na w/w stanowisko Panią Barbarę Nowak, która posiada wykształcenie wyższe o specjalności gospodarka regionalna z agroturystyką. Ponadto wykazała się dobrą znajomością tematyki z zakresu informacji turystycznej obejmującej teren gminy Dukla i jej okolic oraz dobra znajomością języka niemieckiego.

Dukla, dnia 19 kwietnia 2007 r.

Burmistrz
Marek Górak

2007-04-19

Informacja przeznaczona dla podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

Dukla, 2006.12.18

BURMISTRZ GMINY DUKLA

Informacja przeznaczona dla podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości będących: osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi oraz spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, jednostkami organizacyjnymi Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa a także jednostkami organizacyjnymi Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

W związku z obowiązkiem wynikającym z niżej wymienionych ustaw: o podatku rolnym, podatku leśnym, o podatkach i opłatach lokalnych to jest:

 1. art. 6a ust. 8-11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 z późn. zm.),
 2. art.6 ust.5 - 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U.Nr 200 poz. 1682 z późn. zm),
 3. art.6 -13 ustawy z dnia 12 stycznia o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.) - przypominam, że osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane : składać w terminie do 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Obowiązek składania wyżej wymienionych deklaracji dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatku rolnym, podatku leśnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz Uchwały Rady Miejskiej w Dukli w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
Obliczony w deklaracji podatek należy wpłacać - bez wezwania - na rachunek budżetu Gminy Dukla w Podkarpackim Banku Spółdzielczym O/Dukla
Nr konta 85 8642 1096 2010 9600 1833 0001.
Wyżej wymienione podatki płatne są w ratach proporcjonalnych w następujących terminach:

 1. podatek rolny w 4 ratach do: 15 marca , 15 maja, 15 września, 15 listopada,
 2. podatek leśny w 12 ratach za poszczególne miesiące do 15 każdego miesiąca,
 3. podatek od nieruchomości w 12 ratach za poszczególne miesiące do 15 każdego miesiąca.

Przypominam, że stawka podatku rolnego za 2007 r. uzależniona jest od średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów roku poprzedniego. Cena ta, według komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 17 października 2006 r. (M.P. Nr 74 poz. 745) w bieżącym roku wyniosła 35,52 zł za 1 dt. Zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136 poz.969 z późn. zm.) podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, co stanowić będzie w 2007 r. 88,8000 zł. Natomiast podatek rolny od 1 ha gruntów, o których mowa w art. 4 ust 1 pkt 2 ustawy o podatku rolnym wyniesie 177,6000 zł czyli równowartość 5 q żyta.

W podatku rolnym hektary przeliczeniowe należy przyjąć z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.
Podatek leśny od 1 ha , za rok podatkowy wynosi 29,4140 zł, czyli równowartość 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2006 r. która wyniosła 133,70 zł za 1 m 3 . Podstawa prawna - art. 4 ustawy o podatku leśnym ( Dz.U. Nr 200 poz. 1682 z późn. zm. ) oraz komunikat Prezesa Głównego Urzędu Skarbowego z dnia 20 października 2006 r. ( M.P. Nr 74 poz. 746).
Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych należy stosować stawki określone w art. 4 ust 3 ustawy o podatku leśnym.
Podstawę opodatkowania dotyczącą budowli - proszę zaokrąglić do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. Na tych samych zasadach należy zaokrąglić końcowe kwoty deklarowanych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości to jest np. w DR -1 poz. 195, w DL -1 poz. 52, 59, DN -1 poz.76, 187,188. Samo wyliczenie podatku, w rubrykach innych jak końcowe, należy dokonywać w groszach.
Dodatkowo przypominam, że deklaracje należy składać w oparciu o dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Krośnie i muszą być one zgodne z tą ewidencją, wyżej cytowanymi ustawami, zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczącymi przedmiotu prowadzonej działalności, statutami .
Skorygowanie deklaracji, zgodnie z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.
Nie złożenie deklaracji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w terminie jak wyżej - spowoduje wszczęcie postępowania z art. 54 ustawy z dnia 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U. Nr 83 poz. 930 z późn. zm.).

Pobierz:

 1. Deklaracja na podatek od nieruchomości.
 2. Deklaracja na podatek rolny.
 3. Deklaracja na podatek leśny.
 4. Uchwała Rady Gminy z 10 grudnia 2004 r. dotycząca zwolnień w podatku od nieruchomości.
 5. Uchwała Rady Miejskiej z 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na ternie Gminy Dukla.

BURMISTRZ
Marek Górak

2007-03-27

KURS TAŃCA TOWARZYSKIEGO DLA DOROSŁYCH


Ośrodek Kultury zaprasza
na kurs tańca towarzyskiego I stopnia
(dla początkujących)

  Chacha
Tango
Samba
Walc Angielski
Jive
Rumba

8 lekcji po 90 min

Pierwsze zajęcia 11 kwietnia o godz.18.00
sala kina "Promień"

opłata: 50 zł od pary
30 zł od osoby

Informacja tel. 13 43 30 025

Zapraszamy!

2007-03-15

Wydarzyło się w naszej gminie

W policyjnym areszcie trzeźwieją trzej sprawcy dewastacji sklepu i pobicia właściciela, który odmówił im wydania papierosów. Po krótkim pościgu napstników zatrzymali policjanci.
Do zdarzenia doszło 5 lutego przed godz. 16.00 na terenie Gminy Dukla. Po otrzymaniu zgłoszenia dyżurny natychmiast skierował na miejsce kilka patroli. Policjanci podjęli pościg za sprawcami, którzy uciekali polami w kierunku miejscowości Kobylany.
Po kilkunastu minutach cała uciekająca trójka została zatrzymana i przewieziona do KMP w Krośnie. Tutaj ustalono ich tożsamość i sprawdzono stan trzeźwości. Zatrzymanymi okazali się 28-letni Gabriel P., 29-letni Bogdan M. mieszkający w Krośnie i 21-letni Bogdan S., mieszkaniec Gminy Dukla. Wszyscy byli pijani, w organizmie każdego z nich stwierdzono ponad 2,2 promila alkoholu.
Sprawcy w sklepie rozbili szybę, zniszczyli towar i wyposażenie o wartości ok. 2,5 tys. zł.
Jak się okazało wśr