Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Kto odpowiada za zimowe utrzymanie dróg

 w sezonie 2018/2019

DROGI KRAJOWE - DK: 19, 28
Za utrzymanie w przejezdności drogi krajowe odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad:

Szczegółowe informacje na temat warunków drogowych panujących na drogach krajowych można uzyskać poprzez kontakt z całodobową infolinią drogową GDDKiA pod numerem 19 111 lub na stronie internetowej GDDKiA w zakładce „Serwis dla kierowców”. Zamieszczane są tam informacje o aktualnych warunkach przejazdu, a także podgląd dróg krajowych na mapie kamer monitorujących.

DROGI WOJEWÓDZKIE - DW: 887, 897, 990, 991, 993
Za utrzymanie zimowe dróg wojewódzkich odpowiada Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich.
Telefon: 17 860-94-50
Rejon Rymanów: 13 4355130

DROGI POWIATOWE

Za prowadzenie akcji zimowej w sezonie 2018/2019 na terenie gmin: Chorkówka, Dukla, Iwonicz Zdrój (z wyłączeniem drogi Nr  2002R Iwonicz-Iwonicz-Zdrój i drogi Nr 1976R na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2002R do Zespołu Szkół w Iwoniczu), Miejsce Piastowe, Jaśliska, Wojaszówka odpowiada Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie.

Drogi powiatowe na terenie gmin Krościenko Wyżne, Korczyna, Jedlicze (do 31 grudnia 2018), Rymanów  będą utrzymywane na mocy porozumienia z Powiatem Krośnieńskim przez te Gminy.

Numery kontaktowe:
Korczyna – 13 43540 80 w. 107 w godz. 7.00 – 15.00
Krościenko Wyżne – 13 43151 90 w godz. 7.00 – 15.00 w pn. 8.00 - 16.00
Jedlicze - 13 44 84 712 w godz. 7.00 – 15.00
Rymanów - 13 43 550 06 w godz. 7.00 – 15.00

Planem zimowego utrzymania zostały objęte drogi o nawierzchni bitumicznej. W warunkach normalnych zarówno odśnieżanie jak i zwalczanie śliskości dróg odbywać się będzie systemem patrolowo - interwencyjnym w godzinach 3.00-7.00 i 13.00-17.00 – razem 8 godzin. W godzinach 17.00-22.00 utrzymanie zimowe odbywać się będzie tylko w systemie interwencyjnym. W porze nocnej od godz. 22.00 do godz. 3.00 roboty, tak w zakresie odśnieżania jak i likwidacji śliskości zimowej, bez względu na warunki atmosferyczne będą prowadzone tylko i wyłącznie w sytuacjach awaryjnych na interwencje służb ratowniczych (Policji, Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego).

Zimowym Utrzymaniem Dróg kieruje: Dyżurny Zimowego Utrzymania Dróg - tel. 13 43300 20 czynny całą dobę.

Zimowe Utrzymanie Dróg nadzorują:
1) Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie, kontakt:
bezpośredni 13 4375 797 w godz. 7.00-1500
sekretariat 13 4375 796 w godz. 7.00-15.00
2) Kierownik Obwodu Drogowo - Mostowego Dukla, kontakt: 
13 43300 20 w godz. 7.00-15.00

Na czas trwania intensywnego opadu śniegu, zawiei i zamieci śnieżnych i innych krańcowych warunków atmosferycznych, gdy praca sprzętu nie będzie możliwa ze względów bezpieczeństwa lub nie będzie możliwe uzyskanie należytego efektu pracy, utrzymanie dróg zostanie wstrzymane i wznowione w sprzyjających warunkach.

Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – oczyszczenie ze śniegu i lodu oraz usuwanie błota i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości należy do obowiązku właścicieli nieruchomości wzdłuż których usytuowane są te chodniki. Do zadań własnych gminy należy utrzymanie czystość i porządku na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina oraz które są położone na jej obszarze przy drogach publicznych bez względu na kategorię tych dróg.

Źródło: krosno112

2019-01-10
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.