Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Budżet gminy Dukla na 2021 przyjęty


Radni Rady Miejskiej w Dukli przyjęli uchwałę budżetową, przy czterech głosach wstrzymujących się, podczas sesji 16 grudnia 2020 roku i przy obecności 14 spośród 15 radnych. Uchwała zakłada dochody na kwotę 75.780.496,74 zł w tym dochody bieżące 74.645.058,74 zł i dochody majątkowe  na kwotę 1.135.438,00 zł.  Wydatki zaplanowano na kwotę 81.492.313,61 zł, z tego wydatki bieżące 71.875.966,48 zł oraz wydatki majątkowe 9.616.347,13 zł.

W roku 2021  zostały zaplanowane środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

 • "Gminny Żłobek w Dukli" – kwota wydatków 49.537,24 zł /dofinansowanie z UE  –45.087,24 zł/- zakończenie realizacji projektu
 • „Gminny Klub Seniora w Dukli II” – kwota wydatków 320.932,50 zł /dofinansowanie z UE i budżetu państwa - 292.172,50 zł/ - kontynuacja realizacji projektu
 • „Sprzęt dobre wsparcie” – kwota wydatków 38.408,87 zł / dofinansowanie z UE i budżetu państwa – 34.908,87 zł / - kontynuacja realizacji projektu
 • projekt „Przebudowa skweru zielonego przy ul. Trakt Węgierski w Dukli” – kwota wydatków 500.000,00 zł / dofinansowanie – 165.438,00 zł/

W budżecie Gminy Dukla na 2021 rok zaplanowano:

 • budowę kolektora odprowadzającego ścieki z oczyszczalni ścieków w Dukli do projektowanej oczyszczalni ścieków w Wietrznie dla potrzeb aglomeracji Dukla i aglomeracji Równe / zadanie 3letnie na łączną kwotę 7 mln. zł, w 2021 roku zaplanowano 3 mln./,
 • przebudowę oczyszczalni ścieków w Mszanie – 500.000,00 zł,
 • budowę remizy OSP Tylawa – III etap – 210.000,00 zł,
 • budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Równem – 1.000.000,00 zł-kontynuacja inwestycji z 2020 roku,
 • rewitalizację płyty Dukielskiego Rynku –1.000.000,00 zł,
 • przebudowę oświetlenia boiska sportowego w Dukli – 400.000,00 zł,
 • nakłady na infrastrukturę drogową, kanalizacyjną, wodociągową i oświetleniową.

W budżecie na 2021 rok zaplanowane zostały wydatki z tytułu dopłaty do 1 m3 wody i ścieków dla mieszkańców w łącznej kwocie 385.000,00 zł.

Zaplanowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w łącznej kwocie 667.078,35 zł.

W projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok zaplanowano również dotacje udzielane podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 3.734.422,20 zł., w tym m.in. dla spółek wodnych – 30.000,00 zł, na przydomowe oczyszczalnie ścieków i przyłącza wodociągowe – 30.000,00 zł, na zadania z zakresu ochrony zabytków – 60.000,00 zł, na zadania z zakresu sportu – 120.000,00 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy na 2021 rok wyniesie 5.711.816,87 zł i pokryty zostanie kredytami i pożyczkami długoterminowymi w kwocie 3.900.000,00 zł, przychodami z tytułu środków Funduszu COVID-19 i RFIL w kwocie 1.776.908,00 zł oraz środkami z tytułu realizacji projektu „Sprzęt dobre wsparcie” otrzymanymi w 2019 roku. Deficyt budżetu stanowi 7,54% planu dochodów na 2021 rok.

Zaplanowane zostały przychody budżetu w wysokości 7.241.816,87 zł, z tego na pokrycie deficytu 5.711.816,87 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.530.000,00 zł.

Rozchody budżetu 2021 roku opiewają na łączną kwotę 1.530.000,00 zł i wynikają z zawartych umów kredytowych i pożyczkowych.

kbr

2020-12-18

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.