Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Zawiadomienie o XXX sesji Rady Miejskiej w Dukli

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)

z w o ł u j ę

na dzień 27 sierpnia 2020 r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli XXX sesję Rady Miejskiej w Dukli.

        Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 4. Informacja z działalności Biblioteki Publicznej w Dukli za rok 2019.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) zwolnienia dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Dukli od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami w roku szkolnym 2020/2021 (druk nr 201),

  b) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dukla na rok szkolny 2020/2021(druk nr 202),

  c) ustalenia zasad wypłacania diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Dukla (druk nr 203),

  d) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (druk nr 204),

  e) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn.”Odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych, biodegradowalnych i segregowanych (metalu, tworzyw sztucznych, papieru, szkła) oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dukla” (druk nr 205),

  f) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Zakup worków do segregacji odpadów dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dukla” (druk nr 206),

  g) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2020 rok (druk nr 207).
 6. Oświadczenia i informacje.
 7. Zamknięcie sesji.

Proszę o wzięcie udziału w sesji.

wspólne posiedzenie Komisji
27 sierpnia 2020 r. (czwartek) godz.15.00  
sala konferencyjna nr 304

Przewodniczący Rady
Mariusz Folcik

2020-08-20

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.