Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Zawiadomienie o sesji

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

z w o ł u j ę


na dzień 28 grudnia 2012 r. (piątek) o godz.9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli XXVII sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej w Dukli.
 3. Zapytania i wolne wnioski.
 4. Informacja Burmistrza Dukli z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 6. Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w Dukli
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Dukli na 2013 rok /druk nr 169/,
  • zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Środowiska Rady Miejskiej w Dukli na 2013 rok /druk nr 170/,
  • zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Dukli na 2013 rok /druk nr 171/,
  • zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dukli na 2013 rok /druk nr 172/,
  • uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Dukli na 2013 rok /druk nr 173/,
  • zmian w uchwale własnej dotyczącej zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 435 000,00 zł /druk nr 174/,
  • zmian w uchwale własnej dotyczącej zaciągnięcia pożyczki pomostowej w kwocie 420 000,00 zł /druk nr 175/,
  • zmian w uchwale własnej dotyczącej zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w kwocie 250 000,00 zł /druk nr 176/,
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla /druk nr 177/,
  • zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2012 /druk nr 178/,
  • ustalenia dopłaty dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług kanalizacyjnych /druk nr 179/,
  • zmiany uchwały własnej dotyczącej zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości i opłaty od posiadania psów od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Dukla /druk nr 180/,
  • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /druk nr 181/,
  • terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi/ druk nr 182/,
  • ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /druk nr 183/,
  • uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dukla /druk nr 184/.
 8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 9. Oświadczenia i informacje.
 10. Zamknięcie sesji.


Wspólne posiedzenie komisji 27 grudnia 2012 r./czwartek/ godz. 11:00.

Przewodniczący Rady
Andrzej Dziedzic

2012-12-21

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.