Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Ogłoszenie Burmistrza Dukli

Ogłoszenie Burmistrza Dukli o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Dukla, wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko Stosownie do art. 11, pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 4, ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) a także stosownie do art. 39, ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późniejszymi zmianami) jak również stosownie do uchwały Nr XXX/214/09 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 9 czerwca 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Dukla, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dukla (uchwalonego Uchwałą Nr XVIII/185/2000 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 20 listopada 2000 roku) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zmiana studium obejmuje całą gminę Dukla w jej granicach administracyjnych z wyłączeniem terenu objętego zmianą studium zgodnie z uchwałą Nr XIX/118/12 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 27 marca 2012 roku, położonego w miejscowości Iwla, obejmującego złoże surowców mineralnych.

Przedmiotem prognozy oddziaływania na środowisko jest ocena oddziaływań na środowisko w wyniku realizacji zmiany studium.

Projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępnione będą w dniach od 27 grudnia 2012 r. do 11 lutego 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli godzinach od 7.00 do 15.00, w pokoju nr 106.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 lutego 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli, o godz. 11.00.

Uwagi i wnioski do projektu zmiany studium może wnosić każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium wyłożonym do publicznego wglądu. Uwagi i wnioski do projektu zmiany studium należy składać na piśmie lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, do Burmistrza Dukli z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 marca 2013 r.

Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 marca 2013 r.

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Dukli.

Projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i załącznikami

Burmistrz Dukli
Marek Górak

2012-12-10

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.