Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Zawiadomienie o sesji

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

z w o ł u j ę


na dzień 29 października 2012 r. (poniedziałek) o godz.9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli XXV sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej w Dukli.
 3. Zapytania i wolne wnioski.
 4. Informacja Burmistrza Dukli z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Dukla /druk nr 152/,
  • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dukla /druk nr 153/,
  • określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Dukla /druk nr 154/,
  • uchylenia uchwały własnej dotyczącej wprowadzenia opłaty od posiadania psów, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek tej opłaty /druk nr 155/,
  • rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego /druk nr 156/,
  • zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla /druk nr 157/,
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla /druk nr 158/,
  • określenia wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli /druk nr 159/,
  • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2013 /druk nr 160/,
  • przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 /druk nr 161/.
 7. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 8. Oświadczenia i informacje.
 9. Zamknięcie sesji.
Wspólne posiedzenie komisji 26 października 2012 r./piątek/ godz. 9:00.

Przewodniczący Rady
Andrzej Dziedzic

2012-10-22

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.