Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Zawiadomienie o sesji

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

z w o ł u j ę


na dzień 29 stycznia 2013 r. (wtorek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli XXVIII sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej w Dukli.
 3. Zapytania i wolne wnioski.
 4. Informacja Burmistrza Dukli z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmiany w uchwale własnej dotyczącej przystąpienia do realizacji projektu "Czas na aktywność w gminie Dukla", złożonego w ramach Działania 7.1 Poddziałania 7.1.1 Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki /druk nr 185/,
  • uchwały budżetowej Gminy Dukla na 2013 rok /druk nr 186/,
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla /druk nr 187/,
  • zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Dukla /druk nr 188/,
  • sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów /druk nr 189/,
  • ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /druk nr 190/.
 7. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 8. Oświadczenia i informacje.
 9. Zamknięcie sesji.

Wspólne posiedzenie komisji 21 stycznia 2013r. /poniedziałek/ godz. 9:00
/pokój nr 211/.

Przewodniczący Rady
Andrzej Dziedzic

2013-01-18

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.