Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Informacja o projekcie

Zakończono realizację jednej z największych inwestycji Gminy Dukla ostatnich latach - budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Równe. Prace w terenie trwały 1,5 roku. Na zadanie pozyskano środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013, oś priorytetowa nr oś IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, działanie 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska, schemat A - oczyszczanie ścieków. Projekt "Zwiększenie czystości wód gruntowych i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w północnej części Gminy Dukla - poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Równe o wartości 6 775 437,26 zł (wartość z umowy po ostatnim aneksie), z tego wydatki kwalifikowane 6 177 600,77 zł w tym dofinansowanie 4 398 319 zł. Planowana długość sieci ( w tym wskaźniki produktu wynosiła 21, 596 - oraz dodatkowo ok. 4,2 km przykanalików za które płaci Społeczny Komitet Budowy Kanalizacji. Rzeczowa realizacja zadania została zamknięta 15 listopada 2010r. -został podpisany protokół odbioru końcowego i złożony został wniosek o płatność końcową do Urzędu Marszałkowskiego.
Z Gminą Krosno zostały ustalone warunki odbioru ścieków (w tym cena odbieranych ścieków), dokonano montażu opomiarowania ścieków. Obecnie trwają prace polegające na dokonaniu wpięć do sieci mieszkańców, montażu wodomierzy oraz zawieranie umów na odbiór ścieków - co jest ostatnim działaniem pozwalającym na korzystanie przez mieszkańców m. Równe z sieci kanalizacyjnej. Administratorem wybudowanej sieci kanalizacyjnej jest Dukielska Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa Sp. z o.o.

Piotr Świder

2011-01-28

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.