Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Dukli

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późniejszymi zmianami/

z w o ł u j ę

na dzień 9 listopada 2016 r. (środa) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli XXX sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej w Dukli.
 3. Informacja Burmistrza Dukli z działalności międzysesyjnej.
 4. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 5. Informacja z wykonania budżetu Gminy Dukla za I półrocze 2016 roku.
 6. Informacja o realizacji zadań oświatowych w Gminie Dukla za rok szkolny 2015/2016.
 7. Informacja o działaniach promocyjnych i z działalności Transgranicznej Informacji Turystycznej za 2015 rok.
 8. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych radnych, kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników samorządowych zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych.
 9. Zapytania i wolne wnioski.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:

 11. a)   uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Linia elektroenergetyczna 110 kV" /druk nr 183/,
  b)   określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dukla /druk nr 184/,
  c)   zmiany uchwały własnej dotyczącej Gminnego Programu Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2016 rok /druk nr 185/,
  d)   określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Dukli /druk nr 186/,
  e)   uchwalenia "Programu współpracy Gminy Dukla z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017" /druk nr 187/,
  f)   uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2017 rok /druk nr 188/,
  g)   określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dukla /druk nr 189/,
  h)   zaciągnięcia zobowiązań na rok 2017 /druk nr 190/,
  i)    zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2016 rok (druk nr 191).
 12. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 13. Oświadczenia i informacje.
 14. Zamknięcie sesji.
Proszę o wzięcie udziału w sesji.

wspólne posiedzenie komisji
8 listopada 2016 r. /wtorek / godz. 16 00 /pokój nr 211

Przewodniczący Rady
Andrzej Dziedzic

2016-11-02
1 2 3 4 5 6 7 8

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.