Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Warszawa, dnia 16.11.2016 r.

GENERALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA


DOOŚ-oaI.4200.28.2015.is.25

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23), dalej kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353), dalej ustawa ooś, zawiadamiam strony postępowania o wydaniu postanowienia znak: DOOŚ-oaI.4200.28.2015.22 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 4 listopada 2016 r., znak: DOOŚ-oaI.4200.28.2015.18, którą zakończone zostało postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 6 listopada 2015 r., znak: WOOŚ.4200.1.2013.AH.253, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa drogi ekspresowej S19 Kuźnica - Barwinek na odcinku Kielanówka - Barwinek (granica państwa) wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi - od km 11+400 do km 96+535 według wariantu przebiegu trasy WB1- alternatywa".

Pełna treść zawiadomienia znak: DOOŚ-oaI.4200.28.2015.is.25 z dnia 16.11.2016 r. w formacie PDF
2016-11-24
1 2 3 4 5 6 7 8

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.