Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Dukla z budżetem obywatelskim!

Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w perspektywie kolejnego roku budżetowego. To proces, dzięki któremu społeczeństwo może przede wszystkim bezpośrednio oddziaływać na miasto realizując potrzeby lokalne.

Ze środków budżetu obywatelskiego będą mogły być finansowane zadania możliwe do realizacji w trakcie roku budżetowego 2018, wpisujące się w Strategię Rozwoju Gminy Dukla na lata 2015-2022 oraz posiadające charakter lokalny.

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Dukli w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego miasta Dukla na rok 2018 z dnia 25 kwietnia  2017 r. celem konsultacji jest m.in. włączenie mieszkańców Dukli w proces zarządzania miastem, budowanie społeczeństwa obywatelskiego, a także maksymalizacja efektywności i trafności podjętych decyzji.

W ramach budżetu obywatelskiego mogą być zgłaszane projekty należące do zadań własnych gminy, nienaruszające obowiązujących przepisów prawa, zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego, niekolidujące z zadaniami rozpoczętymi lub planowanymi do realizacji przez Gminę Dukla, realizowane na składnikach mienia komunalnego, a nade wszystko możliwe do wykonania w trakcie jednego roku budżetowego. Dostrzegając potrzebę kształtowania społeczeństwa obywatelskiego od najmłodszych lat, propozycję zadania w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec miasta Dukla. W sytuacji gdy projektodawca będzie osobą małoletnią do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego.

Planowana kwota środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego wyniesie 50.000, 00 zł. Ostateczna suma środków przeznaczona na wykonanie zadań zostanie wyodrębniona przez Radę Miejską w Dukli w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2018.

Zgłaszanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego przeprowadzane będzie w formie pisemnej na formularzu zgłoszeniowym wraz z dołączoną listą z podpisami co najmniej 15 zameldowanych mieszkańców miasta Dukla. Do grupy osób popierających zgłoszony projekt nie wlicza się projektodawcy. Formularz zgłoszeniowy wraz z listą mieszkańców popierających propozycję zostanie udostępniony w Urzędzie Miejskim w Dukli w pok. 111 oraz na stronie internetowej www.dukla.pl. Dokument ten należy złożyć w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Dukli w kopercie z napisem „Budżet obywatelski” lub przesłać go drogą pocztową w okresie od 15 maja  br. do  5 czerwca br. do godz. 15.00. W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego. W terminie do 7 lipca br. upubliczniona zostanie lista projektów spełniających wymagania formalno- merytoryczne.

Głosowanie na zgłoszone do budżetu obywatelskiego zadania odbywać się będzie w okresie od 10 lipca  br. do 31 lipca br. do godz. 15.00. Karta do głosowania udostępniona zostanie do pobrania w Urzędzie Miejskim w Dukli w pok. 111 oraz na stronie internetowej www.dukla.pl. Głosowanie przeprowadzone zostanie poprzez złożenie w przewidzianym do tego terminie karty do głosowania w Urzędzie Miejskim w Dukli lub przesłanie jej drogą pocztową na adres siedziby Urzędu. W przypadku przesyłki pocztowej  decydować będzie data stempla pocztowego.

Uprawnionymi do głosowania nad wyborem zadań do budżetu obywatelskiego, zgodnie z zarządzeniem Burmistrza są mieszkańcy miasta Dukla, którzy do dnia rozpoczęcia konsultacji ukończyli co najmniej 16 rok życia oraz posiadają zameldowanie na terytorium miasta Dukla. Ogłoszenie wyników konsultacji nastąpi do 14 sierpnia br.

Reasumując, budżet obywatelski jest znakomitym narzędziem edukacji o samorządności jako wspólnoty władz i mieszkańców danej jednostki terytorialnej, współdziałających na rzecz jej rozwoju. Warto wykorzystać tę szansę i wziąć czynny udział w kształtowaniu swojej małej Ojczyzny!

Szczegółowe zagadnienia tego przedsięwzięcia określa zarządzenie Burmistrza Dukli w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego Miasta Dukla na rok 2018 z dnia 25 kwietnia 2017 r., wraz z załącznikami zawierającymi wzory potrzebnych dokumentów.

                                                                                                 Natalia Belcik

2017-04-25
Natalia Belcik

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.