Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Dukli

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późniejszymi zmianami/

z w o ł u j ę

na dzień 27 marca 2018 r. (wtorek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli LI sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Miejskiej w Dukli.
 3. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 4. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 5. Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Dukla z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok.
 6. Analiza finansowa oświaty w Gminie Dukla za rok 2017.
 7. Informacja z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w Dukli za 2017 rok.
 8. Informacja na temat planowanych i realizowanych przez gminę inwestycji z podziałem na inwestycje z udziałem środków zewnętrznych.
 9. Zapytania i wolne wnioski.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela (druk nr 346),
  b) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dukla oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji (druk nr 347),
  c) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Dukla (druk nr 348),
  d) uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dukla na lata 2018-2020 (druk nr 349),
  e) podziału Gminy Dukla na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (druk nr 350),
  f) podziału Gminy Dukla na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych ( druk nr 351),
  g) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2018 (druk nr 352),
  h) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla na lata 2018-2027 (druk nr 353),
  i) zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 1.048.593,72 zł (druk nr 354),
  j) zaciągnięcia zobowiązania na rok 2019 (druk nr 355).
 11. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 12. Oświadczenia i informacje.
 13. Zamknięcie sesji.

Wspólne posiedzenie Komisji
27 marca 2018 r. (wtorek) godz. 8.00 sala konferencyjna nr 304

Przewodniczący Rady
Andrzej Dziedzic

 

2018-03-20

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.