Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Dukli

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późniejszymi zmianami/

z w o ł u j ę

na dzień 18 maja 2018 r. (piątek) o godz. 12.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli LII sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obradPorządek obrad.

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Miejskiej w Dukli.
3.    Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
4.    Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
5.    Informacja z działalności Ośrodka Kultury w Dukli za 2017 rok.
6.    Zapytania i wolne wnioski.
7.    Podjęcie uchwał w sprawach:
a)    określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela (druk nr 356),
b)    trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dukla oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji (druk nr 357),
c)    projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (druk nr 358),
d)    zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2018 (druk nr 359).
8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dukla za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.
9.    Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonym przez Burmistrza Dukli sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok.
10.     Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dukli w sprawie sprawozdania
       z wykonania budżetu Gminy Dukla za 2017 rok, sprawozdania finansowego Gminy Dukla za
       2017 rok i informacji o stanie mienia komunalnego.
11.     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dukla za rok
       2017 wraz ze sprawozdaniem w wykonania budżetu (druk nr 360).
12.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dukli absolutorium
       z tytułu wykonania budżetu Gminy Dukla za 2017 rok.
13.     Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dukli za rok 2017 (druk nr 361).
14.    Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
15.    Oświadczenia i informacje.
16.    Zamknięcie sesji.
Proszę o wzięcie udziału w sesji.

wspólne posiedzenie Komisji
18 maja 2018 r. (piątek) godz. 9.00  pokój nr 211

Przewodniczący Rady
Andrzej Dziedzic

 

2018-05-11

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.