Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Dukli

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późniejszymi zmianami/

z w o ł u j ę

na dzień 14 czerwca 2018 r. (czwartek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli LIV sesję Rady Miejskiej w Dukli.

 

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z LII i LIII sesji Rady Miejskiej w Dukli.
 3. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 4. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 5. Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli za 2017 rok.
 6. Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli za 2017 rok.
 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego Gminy Dukla za 2017 rok.
 8. Informacja na temat programu gospodarki niskoemisyjnej i odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Dukla.
 9. Zapytania i wolne wnioski.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • a) wyrażenia opinii o połączenie gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego w wyborach do rady powiatu (druk nr 365)
  • b) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Dukli (druk nr 366),
  • c) określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów w prowadzonych przez Gminę Dukla przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innej formie wychowania przedszkolnego, w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania oraz określenia warunków zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (druk nr 367),
  • d) ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (druk nr 368),
  • e) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Dukla (druk nr 369),
  • f) ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Dukla (druk nr 370),
  • g) wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Dukla (druk nr 371),
  • h) wprowadzenia stałego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych w niektórych miejscach Gminy Dukla (druk nr 372),
  • i) przystąpienia Gminy Dukla do realizacji projektu pn.”Gminny Żłobek w Dukli” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie, Priorytetu VII Regionalny rynek pracy (druk nr 373),
  • j) upoważnienia do zaciągania zobowiązań na okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 stycznia 2021 r. na realizację projektu pn.”Gminny Żłobek w Dukli” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie, Priorytetu VII Regionalny rynek pracy (druk nr 374),
  • k) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2018 (druk nr 375).
 11. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 12. Oświadczenia i informacje.
 13. Zamknięcie sesji.

 

wspólne posiedzenie Komisji

14 czerwca 2018 r. (czwartek) godz. 8.00  pokój nr 211

 Przewodniczący Rady

 Andrzej Dziedzic

2018-06-07

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.