Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Dukli

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  /Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późniejszymi zmianami /

z w o ł u j ę

na dzień 30 maja 2017 r. (wtorek) o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli XXXIX sesję Rady Miejskiej w Dukli.    

Porządek obrad
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Dukli.
3.    Informacja Burmistrza Dukli z działalności międzysesyjnej.
4.    Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
5.    Zapytania i wolne wnioski.
6.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dukla za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.
7.    Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonym przez Burmistrza Dukli sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok.
8.    Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dukli w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dukla za 2016 rok, sprawozdania finansowego Gminy Dukla za 2016 rok i informacji o stanie mienia komunalnego.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dukla za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem w wykonania budżetu (druk nr 254).
10.    Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dukli o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Dukli z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.
11.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dukli absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Dukla za 2016 rok.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dukli za rok 2016 (druk nr 255).
13.    Podjęcie uchwał w sprawach:
a)    zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców (druk nr 256),
b)    zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2017 (druk nr 257).
14.Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
15. Oświadczenia i informacje.
16. Zamknięcie sesji.

Proszę o wzięcie udziału w sesji.

posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
30 maj 2017 r. (wtorek) godz.  9 00/ pokój nr 211


                                             
Przewodniczący Rady
                                          Andrzej Dziedzic
2017-05-23

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.