Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Dukli

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późniejszymi zmianami/

z w o ł u j ę

na dzień 6 marca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli XXXVI sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej w Dukli.
 3. Informacja Burmistrza Dukli z działalności międzysesyjnej.
 4. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 5. Zapytania i wolne wnioski.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. uchylenia uchwały własnej dotyczącej określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (druk nr 237),
  2. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dukla (druk nr 238),
  3. określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola oraz oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (druk nr 239),
  4. określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dukla, do postepowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (druk nr 240),
  5. określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dukla (druk nr 241),
  6. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dukla w 2017 roku (druk nr 242),
  7. zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 1.691.070,83 zł (druk nr 243),
  8. przystąpienia Gminy Dukla do realizacji projektu pn .”Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukla” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, Priorytetu IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie (druk nr 244),
  9. przystąpienia Gminy Dukla do realizacji projektu pn .”Nowa jakość kształcenia w Szkole Podstawowej z Zespole Szkół Nr 1 w Dukli” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, Priorytetu IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie (druk nr 245),
  10. zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2017 rok (druk nr 246),
  11. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla (druk nr 247).
 7. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 8. Oświadczenia i informacje.
 9. Zamknięcie sesji.

Proszę o wzięcie udziału w sesji.

wspólne posiedzenie komisji
6 marca 2017 r. /poniedziałek/ godz. 800/ pokój nr 211

Przewodniczący Rady
Andrzej Dziedzic

2017-02-27
Admin

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.