Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Dukli

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późniejszymi zmianami /
z w o ł u j ę
na dzień 21 czerwca 2017 r. (środa) o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli XL sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Dukli.
 3. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 4. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 5. Sprawozdanie z działalności Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli sp. z o.o. za 2016 rok oraz analiza ściągalności opłat za wodę i ścieki oraz czynsz.
 6. Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli za 2016 rok.
 7. Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli za 2016 rok.
 8. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego Gminy Dukla za 2016 rok.
 9. Informacja z realizacji wniosków i propozycji Komisji Rozwoju Gospodarczego i Środowiska zawartych w protokole z przeglądu dróg gminnych, szkół oraz domów ludowych i boisk sportowych.
 10. Informacja na temat programu gospodarki niskoemisyjnej i odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Dukla.
 11. Zapytania i wolne wnioski.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:
 13. zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości: Chyrowa, Głojsce i Iwla (druk nr 258),
 14. przedstawienia i przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2015-2018 dla Gminy Dukla ‘’(druk nr 259),
 15. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych, którzy uczestniczą w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarna lub Gminę Dukla (druk nr 260),
 16. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn .”Odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych i biodegradowalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dukla oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dukla” (druk nr 261),
 17. zaciągnięcia zobowiązań na rok 2018 (druk nr 262)
 18. zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2017 (druk nr 263),
 19. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla (druk nr 264).
 20. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 21. Oświadczenia i informacje.
 22. Zamknięcie sesji.

 

wspólne posiedzenie Komisji

21 czerwca 2017 r. (środa) godz. 800  pokój nr 211

 

 

Przewodniczący Rady

Andrzej Dziedzic

2017-06-14

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.