Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku…


8 listopada 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Dukli odbyło się uroczyste ślubowanie pracownika samorządowego Pani Agnieszki Matusik, zatrudnionej na stanowisku referenta w Wydziale Administracyjnym i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Dukli. To wydarzenie kończy okres służby przygotowawczej, którą przechodzi każdy pracownik podejmujący po raz pierwszy zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.

Instytucja służby przygotowawczej została uregulowana w art. 19 ust. 1-9 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Zgodnie z tą ustawą osoby podejmujące po raz pierwszy pracę w jednostkach samorządu terytorialnego na stanowisku urzędniczym (również kierowniczym), podpisują umowę o pracę na czas określony do 6 miesięcy. W tym czasie mają obowiązek odbycia służby przygotowawczej, trwającej do 3 miesięcy. Następnie zdają egzamin, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia.

Słowa kończące półroczny okres przygotowawczy do pełnienia funkcji urzędnika: „Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie  powierzone mi zadania”- „Tak mi dopomóż Bóg”, Pani Agnieszka Matusik wypowiedziała w obecności burmistrza Dukli –  Andrzeja Bytnara, zastępcy burmistrza –  Łukasza Piroga, sekretarza gminy – Piotra Świdra oraz głównego specjalisty -  Doroty Kurdyła.

W Urzędzie Miejskim w Dukli było to już 13 ślubowanie od wejścia w życie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Gratulujemy koleżance i życzymy sukcesów oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.

Dorota Kurdyła

 

2021-11-15

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.