Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

III edycja budżetu obywatelskiego Dukli na 2020 rok!


Budżet obywatelski to proces, w którym Mieszkańcy nie tylko decydują o przeznaczeniu części budżetu gminy. To procedura, dzięki której mogą przede wszystkim bezpośrednio oddziaływać na miasto priorytetyzując i realizując potrzeby lokalnej społeczności. Projekt ten ma za zadanie pobudzać do aktywności Mieszkańców i w oparciu o ich zaangażowanie budować społeczeństwo obywatelskie, w tym wzmacniać dialog pomiędzy wszystkimi stronami biorącymi udział w przedsięwzięciu.

Rada Miejska w Dukli zdecydowała o przeznaczeniu 70.000,00 zł do rozdysponowania na zadania, które zostaną wybrane do realizacji, zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego Dukli na 2020 rok. Zadania finansowane ze środków budżetu obywatelskiego powinny posiadać charakter lokalny, a więc dotyczyć szerokorozumianych potrzeb mieszkańców Dukli.

W ramach procedury mogą być zgłaszane projekty m.in. należące do zadań gminy, nienaruszające obowiązujących przepisów prawa, nie kolidujące z zadaniami rozpoczętymi lub planowanymi do realizacji przez Gminę Dukla, wykonywane na składnikach mienia komunalnego oraz możliwe do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego.

            Zgodnie z harmonogramem od 8 do 31 lipca br., każdy mieszkaniec Dukli może zgłosić na formularzu wraz z podpisami co najmniej 10 mieszkańców Dukli, propozycję wybranego przez siebie zadania. Formularz zgłoszeniowy zostanie udostępniony w Urzędzie Miejskim w Dukli w pok. 111 oraz na stronie internetowej www.dukla.pl w zakładce „Budżet obywatelski”, gdzie znajdują się również wszelkie szczegóły i dokumenty dotyczące przeprowadzanej procedury. Ogłoszenie ostatecznej listy zadań, które zostaną poddane pod konsultacje z mieszkańcami nastąpi do 16 sierpnia br., natomiast podanie ostatecznych wyników naboru zaplanowane zostało do 20 września br. Realizacja i wdrożenie zwycięskiego przedsięwzięcia nastąpi w 2020 roku.

W razie potrzeby służymy wsparciem oraz czekamy na liczne, kreatywne i ciekawe pomysły, które urzeczywistnią się w sukcesywnym ulepszaniu stolicy naszej gminy.

Natalia Belcik

2019-06-26

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.