Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Zawiadomienie o IV sesji Rady Miejskiej w Dukli

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późniejszymi zmianami /

z w o ł u j ę

na dzień 30 stycznia 2019 r. (środa) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli  IV sesję Rady Miejskiej w Dukli.

 

 

Porządek obrad.


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.

4. Zapytania i wolne wnioski.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany uchwały własnej dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Równe-2 (druk nr 14),

b) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łęki Dukielskie, Wietrzno – 2 (druk nr 15),

c) statutów jednostek pomocniczych Gminy Dukla (druk nr 16),

d) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dukli na 2019 rok (druk nr 17),

e) zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Dukli na 2019 rok (druk nr 18),

f) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Środowiska Rady Miejskiej w Dukli na 2019 rok (druk nr 19),

g) zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Dukli na 2019 rok (druk nr 20),

h) zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Dukli na 2019 rok (druk nr 21),

i) uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Dukli na 2019 rok (druk nr 22),

j) dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Dukla za pomocą instrumentu płatniczego (druk nr 23),

k) zarządzenia na terenie Gminy Dukla poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (druk nr 24),

l) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2019 (druk nr 25).

6. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.

7. Oświadczenia i informacje.

8. Zamknięcie sesji.

 Przewodniczący Rady
Mariusz Folcik

wspólne posiedzenie Komisji
30 stycznia 2019 r. (środa) godz. 8.00  pokój nr 211

 

2019-01-23

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.