Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

601 578,28 zł na przebudowę dróg gminnych i wewnętrznych


 

27 lipca br. została podpisana umowa z Wykonawcą- Rejonem Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o.,  ul. Tysiąclecia 38, 38-400 Krosno, a  Gminą Dukla na wykonanie zadania Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w gminie Dukla z podziałem na następujące zadania: 

 • Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 989 (wykonanie nakładki asfaltowej w Cergowej,
 • Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 2302 i nr ew. 2078 w Równem,
 • Przebudowa drogi wewnętrznej, wykonanie nakładki asfaltowej na drodze 2179 w Łękach Dukielskich,
 • Wykonanie nakładki asfaltowo—bitumicznej na drodze gminnej nr ewid.926 w Teodorówce,
 • Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej dz. nr ewid. 668 w Lipowicy,
 • Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej „Sośniny” nr ewid.222 i 244 w Wietrznie,
 • Przebudowa drogi gminnej ulicy Nadbrzeżnej na działkach o nr ewid. 1138/2, 3960, na części drogi 3958 oraz 3957 w Głojscach 

2 sierpnia br. została podpisana umowa z Wykonawcą- Rejonem Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o.,  ul. Tysiąclecia 38, 38-400 Krosno, a  Gminą Dukla na wykonanie zadania Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w gminie Dukla z podziałem na następujące zadania:

 • Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid.231 (wykonanie nakładki asfaltowej) w Zboiskach,
 • Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid.280 w Cergowej w ramach zadania „Przebudowa istniejącego zjazdu indywidualnego w km 274+415 z drogi krajowej nr 19 Kuźnica –Barwinek (działka ewid. Nr 280, 274 w Cergowej),
 • Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr ewid. 807 w Iwli,
 • Remont placu manewrowego na działce nr ewid.2238/2 przy Domu Ludowym w Równem, 

Prace zostały zakończone,  po wykonaniu oględzin robót i stwierdzeniu, że zakres robót został wykonany zgodnie z umowami, kosztorysami powykonawczymi i uzgodnieniami na etapie wykonywania robót podpisano protokół odbioru 30 sierpnia 2022 roku. Całkowity koszt wykonania zadań wyniósł 601 578,81 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 299 713,75 zł, a z budżetu gminy Dukla 301 864,53 zł. Na wykonane roboty Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcy gwarancji tj. do dnia  31 sierpnia 2027 roku. 

Krystyna Boczar-Różewicz

Fot. Piotr Świder

    

Cergowa                                                                                                          Teodorówka

    

Równe                                                                                                       Łęki Dukielskie

    

Głojsce                                                                                                             Wietrzno

2022-09-02

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.