Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Zawiadomienie o XXXII sesji Rady Miejskiej w Dukli

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)

z w o ł u j ę

na dzień 28 października 2020 r. (środa) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli XXXII sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.

4. Informacja z wykonania budżetu Gminy Dukla za I półrocze 2020 roku.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

  • a) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2020 (druk nr 216),
  • b) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na rok 2021 (druk nr 217),
  • c) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania ponad budżet 2020 roku, na realizację zadania: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych publicznych i dojazdowych, wewnętrznych na terenie GminyDukla w 2021 roku”  (druk nr 218),
  • d) w sprawie ustalenia dopłaty dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych (druk nr 219),
  • e) w sprawie zmiany uchwały własnej dotyczącej określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na którychzamieszkują mieszkańcy oraz określenie warunków i trybu składania deklaracji (druk nr 220),
  • f) w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dukla w zakresieodbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi (druk nr 221),
  • g) w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzew uznanych za pomniki przyrody,rosnących w granicach administracyjnych Gminy Dukla (druk nr 222),
  • h) w sprawie uchwalenia rocznego "Programu Współpracy Gminy Dukla z organizacjami pozarządowym oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie narok 2021" (druk nr 223).

6. Oświadczenia i informacje.

7. Zamknięcie sesji.

 

Proszę o wzięcie udziału w sesji.

wspólne posiedzenie Komisji 28 października 2020 r. (środa) godz. 15.00 sala konferencyjna nr 304

Przewodniczący Rady

Mariusz Folcik

2020-10-26

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.