Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

INFORMACJA W SPRAWIE ROLICZENIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

I N F O R M A C J A
W SPRAWIE ROLICZENIA STYPENDIUM SZKOLNEGO
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 /II PÓŁROCZE/

W trosce o zapewnienie jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, tj. ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa (COVID – 19)  - zwracam się do osób pobierających stypendium  szkolne dla uczniów, o składanie  dokumentów do rozliczenia w terminie od  15 maja do 30 czerwca 2020 roku, za okres rozliczeniowy od grudnia 2019 roku do czerwca 2020 roku w następującej formie:

  • imienne rachunki i faktury zapłacone gotówką (wystawione na wnioskodawcę) na kwotę  określoną w decyzji, oraz faktury (oryginał i kopia) na przelew, wystawione na Gminę Dukla - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych, z wydłużonym terminem zapłaty do 30 dni;
  • dokument potwierdzenia zapłaty, w przypadku dokonania zapłaty przelewem ze swojego rachunku bankowego.                                                                                         

Wydatki muszą być zgodne z zapisami decyzji o przyznaniu świadczenia, a na fakturach mogą  znajdować się wyłącznie rzeczy podlegające rozliczeniu. Jeżeli faktura będzie zawierać inne rzeczy niepodlegające rozliczeniu, wówczas należy je wykreślić ołówkiem.

Wymagane dokumenty należy składać w formie papierowej, w opisanej kopercie z podaniem swojego imienia i nazwiska oraz adresu, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub złożyć do skrzynki umieszczonej w budynku Urzędu Miejskiego w Dukli – ZOPO STYPENDIA.

Do dokumentów proszę dołączyć także imię i nazwisko dziecka/dzieci, na które pobierane jest stypendium.

Danuta Szczurek – Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Dukli

Adres do korespondencji:
Gmina Dukla - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.
13 43 29 145, e-mail: stypendia@dukla.pl

2020-05-07
Danuta Szczurek - Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Dukli

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.