Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./ oraz § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia, ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta /Dz.U. Nr 120, poz.1000 z późn. zm./ Przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli

z w o ł u j e


na dzień 27 stycznia 2010 r. / środa / o godz.900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dukli II sesję Rady Miejskiej w Dukli pełniącej funkcję Rady Gminy Jaśliska.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej w Dukli pełniącej funkcję Rady Gminy Jaśliska.
 3. Zapytania i wnioski radnych i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
 4. Informacja z realizacji uchwał Rady.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • a) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2010 rok,
  • b) przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
  • c) zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości i opłaty od posiadania psów od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Jaśliska,
  • d) uchwalenia Statutu Gminy Jaśliska,
  • e) obniżenia wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego
  • f) uchwały budżetowej Gminy Jaśliska na rok 2010.
 6. Oświadczenia radnych, Burmistrza i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
 7. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 8. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli
Zbigniew Uliasz

2010-01-20

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.