Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

ZAKAZ ODPROWADZANIA WÓD ODPADOWYCH DO KANALIZACJI SANITARNEJ!!!


Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa w Dukli Sp. z o.o. przypomina o zakazie wprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, (tekst jednolity Dz.U.2023r.537 z póź. zm.).

Wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej poprzez podłączenie rur spustowych, krat czy wpustów do instalacji kanalizacyjnej czy też otwieranie studzienek kanalizacyjnych dla odprowadzenia wody deszczowej z posesji są działaniami zakazanymi przepisami prawa.

W przypadku wprowadzania wód opadowych do systemu kanalizacji sanitarnej grożą sankcje karne w wysokości do 10 000,00 zł. 

Mając powyższe na uwadze, wzywamy właścicieli posesji, z których wody deszczowe odprowadzane są do sieci kanalizacji sanitarnej, do usunięcia istniejących nieprawidłowości do dnia 31 sierpnia 2023 roku. W razie niezastosowania się w terminie do wymogów prawnych, będą nakładane kary finansowe i dokonywane odcięcia kanalizacji sanitarnej dla posesji do momentu odłączenia kanalizacji deszczowej.

Po wskazanym terminie pracownicy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli Sp. z o.o. będą przeprowadzać kontrole mające na celu weryfikację prawidłowości wpięć do sieci kanalizacji sanitarnej.

Właściciel nieruchomości jest zobligowany do wykazania prawidłowości
w zagospodarowaniu wód opadowych na swoim terenie lub wskazania punktu ich włączenia do kanalizacji deszczowej.

Tomasz Zubel

Prezes GKiM w Dukli Sp. z o.o.

2023-08-11

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.