Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Zawiadomienie o XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Dukli

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art.20 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz.713 ze zmianami)

z w o ł u j ę

na dzień 27 kwietnia 2021 r. (wtorek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Dukli.

 

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 4. Informacja z działalności Ośrodka Kultury w Dukli za 2020 rok.
 5. Sprawozdanie z działalności Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Dukli za 2020 rok.
 6. Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli za 2020 rok
 7. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dukli za 2020 rok wraz z przedstawieniem potrzeb związanych z ich realizacją.
 8. Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli za 2020 rok
 9. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego Gminy Dukla za 2020 rok.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie (druk nr 259),
  b) uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie (druk nr 260),
  c) uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie (druk nr 261),
  d) zabezpieczenia środków w budżecie Gminy Dukla na 2021 rok na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Krosno, w formie dotacji celowej, na realizację przedsięwzięcia pn. "Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i technicznej dla zadania: Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dukla" (druk nr 262),
  e) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2021 rok (druk nr 263)
  f) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla (druk nr 264),
  g) zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 7.530.000,00 zł (druk nr 265),
  h) wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy o przyznanie pomocy na operację "Adaptacja pomieszczeń w zabytkowej kamienicy na Informację Turystyczną" (druk nr 266),
  i) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania ponad budżet 2021 roku, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:"Rewitalizacja dukielskiego rynku wraz z piwnicami” (druk nr 267).
 11. Oświadczenia i informacje.
 12. Zamknięcie sesji.

 Przewodniczący Rady
Mariusz Folcik

wspólne posiedzenie Komisji
27 kwietnia 2021 r. (wtorek) godz. 8.00 sala konferencyjna nr 304

2021-04-20

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.