Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/07

Opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Dukla (http://bip.dukla.pl)
w dniu 5 lipca 2007 roku


Na podstawie art.3a ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1593 z późn. zm. ).

Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
w wymiarze czasu pracy 1/2 etatu

I. Wymagania niezbędne:
 1. w zakresie wykształcenia spełnienie jednego z poniższych warunków :
  • ukończone wyższe ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3- letniej praktyki w księgowości,
  • ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkołę ekonomicznej i posiada co najmniej 6 letnią praktykę w księgowości, jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  • posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikatu księgowego, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.
 2. obywatelstwo polskie.
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.
 5. osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno skarbowe.
II. Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętność obsługi programów komputerowych ; księgowych , płatnika składek ZUS, podatkowych , z zakresu pomocy społecznej , programu Radix ,
 2. doświadczenie zawodowe,
 3. certyfikaty potwierdzające inne umiejętności .
III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. prowadzenie rachunkowości jednostki;
 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 3. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
IV. Wymagane dokumenty:
 1. kopie pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego, albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego ,
 2. życiorys (CV),
 3. list motywacyjny
 4. kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie ,
 5. kserokopie świadectw pracy ,
 6. kwestionariusz osobowy /druk kwestionariusza można pobrać w Urzędzie Gminy w Dukli ( parter - pokój 9 - Biuro Obsługi Klienta ) lub I piętro pokój 11),
 7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 8. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności (od kandydata który wygra nabór będzie wymagane zaświadczenie o nie karalności),
 9. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać;
w terminie do dnia 20 lipca 2007 roku
 • osobiście
  w siedzibie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - pok. 2
 • lub pocztą
  na adres - Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  38-450 Dukla ul. Kościuszki 4

  w zamkniętej kopercie z dopiskiem na niej: "Nabór nr 1/07".

Aplikacje, które wpłyną do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Dukla (http://bip.dukla.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Dukli przy ul. Trakt Węgierski 11.

Prosimy o dopisanie w CV klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1990 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)".

Kierownik
Miejsko- Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli

Halina Krajewska

2007-07-05

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.