Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Odnawialne Źródła Energii w Gminie Dukla – wolne miejsca w projekcie

Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców do składania deklaracji uczestnictwa w projekcie „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Dukla”.

Wypełnioną deklarację wraz z załącznikami należy złożyć w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Dukli, ul. Trakt Węgierski 11, pok. 302 w dniach od 28 listopada 2018 r. do wyczerpania miejsc w projekcie w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – piątek od 7:00 do 15:00)

Osoby zainteresowane, które po raz pierwszy zgłaszają uczestnictwo w projekcie powinny złożyć deklarację oraz wymagane załączniki.

 Wymagane załączniki:

 1. Potwierdzenie prawa własności/współwłasności nieruchomości / prawa do dysponowania nieruchomością.
 2. Oświadczenie o pomocy de minimis (jeśli dotyczy).
 3. Oświadczenie dot. zasiedlenia budynku nowobudowanego w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku (jeśli dotyczy).
 4. Dowód wpłaty pierwszej transzy.
 5. Ankieta dotycząca instalacji.

 Przyjmowane będą wyłącznie kompletne i poprawnie wypełnione deklaracje.

 W przypadku instalacji fotowoltaicznych istnieje możliwość zgłoszenia się jedynie na listę rezerwową.

 Rodzaje instalacji przewidziane do montażu w ramach realizacji projektu:

 • Zestaw kolektorów słonecznych 2 kolektory płaskie + zasobnik 300 L (do 4 osób)
 • Zestaw kolektorów słonecznych 3 kolektory płaskie + zasobnik 300 L (powyżej 4 osób)
 • Instalacja fotowoltaiczna o mocy do 2,2 kW (ok. 1800 – 1900 kWh/rok)
 • Instalacja fotowoltaiczna o mocy 3,2 kW (ok. 2700 – 2850 kWh/rok)
 • Instalacja fotowoltaiczna o mocy  4,2 kW (ok. 3600 – 3800 kWh/rok)
 • Instalacja fotowoltaiczna do 5,2 kW (powyżej 3800 kWh/rok)
 • Kocioł centralnego ogrzewania opalany biomasą 15 kW  dom pow. 50 – 150 m2
 • Kocioł centralnego ogrzewania opalany biomasą 20 kW  dom pow. 70 – 200 m2
 • Kocioł centralnego ogrzewania opalany biomasą 25 kW  dom pow. 80 – 250 m2
 • Powietrzna pompa ciepła o mocy do 2,5 kW z zasobnikiem do 220 l
 • Powietrzna pompa ciepła o mocy do 2,5 kW z zasobnikiem do 320 l

Mieszkaniec zobowiązuje się do wpłaty deklarowanej kwoty wkładu własnego w dwóch transzach:

 • pierwsza transza w wysokości 1 000,00 zł brutto za każdą wybraną instalację czyli maksymalnie 2 000,00 zł, w terminie do dnia złożenia deklaracji. Dowód wpłaty dołącza się do składanej deklaracji uczestnictwa w projekcie.
 • druga transza do wysokości pełnego udziału własnego (30% kosztów kwalifikowanych powiększona o należny podatek VAT), po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót w terminie co najmniej 1 miesiąca przed planowanym terminem montażu instalacji.

Jak przebiegać będą dalsze etapy realizacji projektu:

 1. Przygotowanie i przeprowadzenie, zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych, przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy instalacji.
 2. Podpisywanie umów pomiędzy Gminą Dukla a poszczególnymi właścicielami nieruchomości, którzy złożyli stosowne wnioski, na wykonanie instalacji OZE.
 3. Przy pomyślnym rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy z wykonawcą instalacji, prace montażowe będą mogły rozpocząć się w 2019 roku.

Deklaracja i załączniki dostępne są w Urzędzie lub można je pobrać poniżej.

Aktualne dokumenty do pobrania:

Deklaracja

Oświadczenie o pomocy de minimis (jeśli dotyczy)

Oświadczenie dot. zasiedlenia budynku nowobudowanego w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku (jeśli dotyczy)

Wzór przelewu I transzy

Ankieta dla Gminy Dukla - Panele fotowoltaiczne

Ankieta dla Gminy Dukla - Pozostałe instalacje

Ankieta na kotły

Regulamin uczestnictwa w projekcie

 

 

2018-12-10

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.