Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Kapituła przyznała dwa medale

Od 2004 roku stało się już tradycją, że podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Dukli w czasie corocznie obchodzonych Dni Dukli wręczane są medale "Zasłużony dla Dukielszczyzny". Medale nadawane są za wybitne zasługi osobom, które swoją działalnością szczególnie zasłużyły się miastu i gminie, przyczyniając się do jej rozwoju, pomnożenia dobrobytu lub popularyzowania osiągnięć. Otrzymują je osoby za wybitne osiągnięcia w kategoriach: Samorządowiec, Społecznik, Kultura, Sport, Edukacja, Osobowość.

Pierwszy raz w 2004 roku medale przyznał Burmistrz Gminy Dukla, w latach następnych przyznawane są przez Kapitułę. Do tej pory Kapituła, w skład której wchodzą osoby wyróżnione medalem, uhonorowała 41 osób. W tym roku spośród siedmiu nominowanych Kapituła na posiedzeniu 28 czerwca br. wyróżniła dwie osoby w kategoriach:

Osobowość:

Ks. kardynał Marian Jaworski urodzony we Lwowie. Tu uzyskał w 1945 r. świadectwo dojrzałości i został przyjęty do Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego. W 1950 r. przyjął święcenia kapłańskie. Po rocznej pracy w charakterze wikariusza, został skierowany na dalsze studia na Wydziale Teologicznym UJ, a następnie podjął studia na Wydziale Filozoficznym KUL. Prowadził wykłady w kilku seminariach diecezjalnych i zakonnych. Przez 8 lat pełnił obowiązki dziekana Papieskiego Wydziału Teologicznego w Krakowie.
W 1991 r. został mianowany arcybiskupem i metropolitą lwowskim obrządku łacińskiego. Do godności kardynalskiej został wyniesiony przez Ojca Świętego Jana Pawła II w 2001 r. Ks. kardynał, wielokrotnie nawiązywał w swoich publicznych wystąpieniach do postaci św. Jana z Dukli i zachęcał do pielgrzymowania do Jego sanktuarium. Jako Metropolita Lwowski wprowadził w katedrze uroczyste obchody ku czci. św. Jan a Kościołowi w miejscowości Stary Dobrotwór nadał Jego tytuł. W kalendarzu liturgicznym Kościoła Rzymskokatolickiego na Ukrainie wprowadził obowiązkowe wspomnienie Patrona Dukli. Na Ukrainie rozsławia i promuje naszego Świętego Patrona i Miasto Dukla.

Samorządowiec:

Jan Gosztyła- urodzony w Iwli, zamieszkały w Dukli. Po ukończeniu studiów na Politechnice Warszawskiej w 1968 roku uzyskał tytuł mgr inż. budownictwa lądowego. Pracował na stanowiskach wykonawczych i kierowniczych na terenie obecnego woj. podkarpackiego w Hucie Stalowa Wola, Hydroinżynierii Rzeszów, Biurze Projektów Budownictwa Przemysłowego w Rzeszowie, Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego w Jaśle(jako zastępca dyrektora ds. technicznych), Igloopolu Dębica- Oddział w Dukli. W latach 1990-98 jako zastępca Burmistrza Gminy Dukla. Jako samorządowiec wykazał wiele troski o gminę Dukla. Całe swoje doświadczenie życiowe oraz ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe zaangażował w rozwój gminy. Pod jego nadzorem zbudowano m.in. grawitacyjne ujęcie wody pitnej dla Dukli z potoków Chyrowskich, oczyszczalnie ścieków, składowisko odpadów komunalnych. Ponadto pod jego nadzorem rozpoczęto rozdział kanalizacji ogólnospławnej w Dukli i budowę kanalizacji sanitarnej w Cergowej i Nadolu. W tym czasie powstały domy ludowe w Równem i Jasionce, szkoła w Tylawie, sala gimnastyczna w Iwli i Łękach Dukielskich. Wyrazem kultu św. Jana z Dukli była budowa drogi do Pustelni św. Jana w Trzcianie, przygotowanie Dukli na wizytę Ojca Św. Jana Pawła II oraz budowa zespołu pomnikowego "Krzyż pojednania" w Dukli.

Wręczenie medalu Janowi Gosztyle poprzedził koncert duetu na fortepian i skrzypce Doroty Skibickiej dyrektora Szkoły Muzycznej w Krośnie i Karoliny Wolańskiej uczennicy. Wykonały utwory: melodię Ignacego Paderewskiego, mazurek G-moll Fryderyka Chopina, wokalizę Sergiusza Rachmaninowa i obertas Henryka Wieniawskiego. W związku z obchodami 630- lecia nadania praw miejskich Dukli p. Jadwiga Morawska wygłosiła prelekcję nt. lokacji naszego miasta pt. "630 lat nadania praw miejskich Dukli" . Wręczenie medalu ks. kardynałowi Marianowi Jaworskiemu nastąpi po uroczystej sumie odpustowej w sanktuarium św. Jana z Dukli w niedzielę 11 lipca.

Wszystkim którzy przyczynili się do uświetnienia uroczystej sesji Rady Miejskiej w Dukli z okazji 630 lat nadania naszemu miastu praw miejskich serdecznie dziękujemy. Szczególnie Paniom Dorocie Skibickiej i Karolinie Wolańskiej za uświetnienie uroczystości wspaniałym koncertem, Pani Morawskiej za znakomita prelekcję nt. lokacji naszego miasta.kbr

2010-07-09

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.