Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Sesja Rady Miejskiej w Dukli

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

z w o ł u j ę


na dzień 27 kwietnia 2010 r. / wtorek / o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dukli XLIX sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Miejskiej.
 3. Zapytania i wnioski radnych i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
 4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • a) przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dukla za 2009 rok /druk nr 300/,
  • przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dukla za 2009 rok /druk nr 300/,
  • udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Dukla z wykonania budżetu Gminy Dukla za 2009 rok /druk nr 301/,
  • podziału Gminy Dukla na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu /druk nr 302 /,
  • wyrażenia opinii w przedmiocie połączenia Gminy Dukla i Gminy Jaśliska w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Krośnieńskiego / druk nr 303 /,
  • ustalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Dukla /druk nr 304 /.
 7. Oświadczenia radnych, Burmistrza i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
 8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 9. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Dukli
Zbigniew Uliasz

2010-04-22

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.