Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Zawiadomienie o sesji

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

z w o ł u j ę


na dzień 31 sierpnia 2010 r. / wtorek / o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dukli LVII sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z LV i LVI sesji Rady Miejskiej.
 3. Zapytania i wnioski radnych i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
 4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • a) nadania nazwy ulicy oraz zmiany konfiguracji niektórych ulic w mieście Dukla /druk nr 332/,
  • b) Statutu Zespołu Szkół Nr 2 w Dukli /druk nr 333/,
  • c) zwolnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Dukli od tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami /druk nr 334/,
  • d) stwierdzenia nabycia prawa do nagrody jubileuszowej przez Burmistrza Gminy Dukla Marka Góraka /druk nr 335/,
  • e) zaciągnięcia długoterminowego kredytu w kwocie 5.000.000 zł /druk nr 336/,
  • f) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2010 /druk nr 337/,
  • g) nieodpłatnego przekazania na majątek Gminy Jaśliska mienia komunalnego Gminy Dukla /druk nr 338/,
  • h) przekazania prowadzenia Gimnazjum w Głojscach Stowarzyszeniu Wspólna Szkoła w Głojscach /druk nr 339/,
  • i) przekazania prowadzenia Gimnazjum w Iwli Stowarzyszeniu Rozwoju Szkoły w Iwli „Perfektus” w Iwli /druk nr 340/,
  • j) przekazania prowadzenia Gimnazjum w Wietrznie Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Wietrzno „Wiatr” /druk nr 341/,
  • k) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tylawa w gminie Dukla /druk nr 342/,
  • l) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Barwinek w Gminie Dukla / druk nr 343/.
 7. Oświadczenia radnych, Burmistrza i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
 8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
 9. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Dukli
Zbigniew Uliasz

2010-08-23

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.