Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Zawiadomienie o sesji

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

z w o ł u j ę


na dzień 12 listopada 2010r. /piątek/ o godz.12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dukli LXI sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z LX sesji Rady Miejskiej.
 3. Zapytania i wnioski radnych i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
 4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • a) przyjęcia "Programu współpracy Gminy Dukla z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011" /druk nr 372/,
  • b) określenia warunków i trybu wsparcia finansowego zadania własnego Gminy Dukla w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu /druk nr 373/,
  • c) ustalenia opłat za niektóre świadczenia w prowadzonych przez Gminę Dukla przedszkolach publicznych /druk nr 374/,
  • d) zaciągnięcia zobowiązania ponad kwotę wydatków określonych w uchwale budżetowej gminy na rok 2010 /druk nr 375/,
  • e) zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Zyndranowa" /druk nr 376/.
 7. Oświadczenia radnych, Burmistrza i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
 8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
 9. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Dukli
Zbigniew Uliasz

2010-11-05

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.