Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Dukli

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

z w o ł u j ę


na dzień 26 marca 2010 r. / piątek / o godz. 10:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dukli XLVIII sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Miejskiej.
 3. Zapytania i wnioski radnych i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
 4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • a) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki /druk nr 283/,
  • b) zaopiniowania projektu porozumienia pomiędzy Gminą Dukla a Oddziałem w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie prac projektowych związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej na realizację zadania publicznego o nazwie: budowa chodników w ciągu drogi krajowej Nr 9 E-371 Radom-Barwinek w miejscowościach: Nowa Wieś, Trzciana, Tylawa i Barwinek /druk nr 284/,
  • c) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2010 rok /druk nr 285/,
  • d) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Dukli za 2009 rok /druk nr 286/,
  • e) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Dukli za 2009 rok /druk nr 287/,
  • f) nie przekazania prowadzenia gimnazjum w Iwli Stowarzyszeniu Rozwoju Szkoły w Iwli "Perfectus" w Iwli /druk nr 288/,
  • g) nie przekazania prowadzenia gimnazjum w Wietrznie Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Wietrzno "Wiatr" /druk nr 289/,
  • h) likwidacji Gimnazjum w Tylawie /druk nr 290/,
  • i) likwidacji Gimnazjum w Głojscach /druk nr 291/,
  • j) likwidacji Gimnazjum w Wietrznie / druk nr 292/,
  • k) likwidacji Gimnazjum w Iwli /druk nr 293/,
  • l) likwidacji Zespołu Szkół Publicznych w Tylawie /druk nr 294/,
  • ł) likwidacji Zespołu Szkół Publicznych w Głojscach /druk nr 295/,
  • m) likwidacji Zespołu Szkół Publicznych w Wietrznie /druk nr 296/,
  • n) likwidacji Zespołu Szkół Publicznych w Iwli /druk nr 297/,
  • o) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, gimnazjów i przedszkoli oraz granic ich obwodów w Gminie Dukla /druk 298/.
 7. Oświadczenia radnych, Burmistrza i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
 8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 9. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Dukli
Zbigniew Uliasz

2010-03-19

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.