Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Miejskiej w Dukli

  ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)

z w o ł u j ę

na dzień 25 czerwca 2020 r. (czwartek) o godz. 17.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli XXVII sesję Rady Miejskiej w Dukli.

        Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 4. Sprawozdanie z działalności Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli sp. z o.o. za 2019 rok.
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego Gminy Dukla za 2019 rok.
 6. Informacja z działalności Ośrodka Kultury w Dukli za 2019 rok.
 7. Sprawozdanie z działalności wykorzystania dotacji na zadania zlecone i własne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli za okres od I do XII 2019 roku.
 8. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w MOPS w Dukli wraz z przedstawieniem potrzeb związanych z ich realizacją z 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Krośnie (druk nr 183),

  b) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu ( druk nr 184),

  c) wskazania wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice-Nowy Żmigród-Dukla w miejscowości Teodorówka ( druk nr 185),

  d) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego ( druk nr 186),

  e) zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych z budżetu Gminy Dukla, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania (druk nr 187),

  f) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2020 rok (druk nr 188),

  g) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2020 rok (druk nr 189),

  h) zmiany uchwały własnej dotyczącej określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenie warunków i trybu składania deklaracji (druk nr 190),

  i) ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ( druk nr 191)

  j) ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 192).
 10. Oświadczenia i informacje.
 11. Zamknięcie sesji.

Proszę o wzięcie udziału w sesji.

wspólne posiedzenie Komisji
25 czerwca 2020 r. (czwartek) godz.15.00  
sala konferencyjna nr 304

 Przewodniczący Rady
Mariusz Folcik

2020-06-19

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.