Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Zawiadomienie o XXV sesji Rady Miejskiej w Dukli

  ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)

z w o ł u j ę

na dzień 18 maja 2020 r. (poniedziałek) o godz.13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli XXV sesję Rady Miejskiej w Dukli.

 

  Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 4. Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Dukla z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok.
 5. Analiza finansowa oświaty w Gminie Dukla za 2019 rok.
 6. Informacja na temat planowanych i realizowanych przez gminę inwestycji z podziałem na inwestycje z udziałem środków zewnętrznych.
 7. Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli za 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) zmieniająca uchwałę własną w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenie warunków i trybu składania deklaracji za pomocą komunikacji elektronicznej ( druk nr 164),

  b) ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ( druk nr 165),

  c) ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (druk nr 166),

  d) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dukla (druk nr 167),

  e) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Dukla w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 168),

  f) określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dukla (druk nr 169),

  g) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Dukla i Gminą Miasto Krosno w sprawie powierzenia Gminie Miasto Krosno wybranego zakresu zadania zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (druk nr 170),

  h) rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (druk nr 171),

  i) rozpatrzenia petycji pn.”Stop zagrożeniu zdrowia i życia”(druk nr 172),

  j) zmiany uchwały własnej dotyczącej uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2020 rok (druk nr 173),

  k) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2020 (druk nr 174),

  l) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla na lata 2020 – 2030 (druk 175),

  m) zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 5.520.745,00 zł (druk nr 176),

  n) wyrażenia zgody na zaciągniecie zobowiązania ponad budżet 2020 roku (druk nr 177),

  o) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2020 (druk nr 178).
 1. Oświadczenia i informacje.
 2. Zamknięcie sesji.

Proszę o wzięcie udziału w sesji.

wspólne posiedzenie Komisji
18 maja 2020 r. (poniedziałek) godz.8.00  
sala konferencyjna nr 304

Przewodniczący Rady
Mariusz Folcik

2020-05-12

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.