Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Rusza Rewitalizacja Dukielskiego Rynku


20 sierpnia 2021 roku została podpisana umowa z wykonawcą zadania: Przebudowa chodnika wzdłuż pierzei Rynku wraz z budową imitacji studni z modelem miasta oraz odbudową i remontem zabytkowych piwnic na działce nr ewid. 89/2 w Dukli realizowanego w ramach Rewitalizacji Dukielskiego Rynku, z wykonawcą firmą RAF-MAR sp. z o.o., wybraną podczas postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – przetarg nieograniczony. Prace mają potrwać rok od daty zawarcia umowy. Wiele jednak będzie zależało od poprzedzających prace badań archeologicznych.

Wynagrodzenie kosztorysowe, zgodnie ze złożoną ofertą,   to 1 399 959,96 zł brutto, budżet na rok 2021 wynosi 950 000,00 zł, natomiast w 2022 roku 449 959.96 zł. Ostateczna wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o kosztorys powykonawczy sporządzony na podstawie faktycznie zrealizowanych robót z kosztorysu ofertowego. Zadanie będzie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Całkowita wartość inwestycji Rewitalizacji Dukielskiego Rynku to 3 879 878,97 zł.

Plan rewitalizacji nie obejmuje znajdującego się na rynku ratusza. Budynek jest własnością rodziny Tarnowskich, ostatnich właścicieli miasta, który odzyskali w 2006 roku.

Krystyna Boczar-Różewicz

Dukielski rynek powstał podczas lokacji miasta tj. w latach 1380-1402, a o wyborze miejsca pod rozplanowanie rynku, jak również i całego miasta, decydowała topografia terenu. Ważną rolę miało również zabezpieczenie przed powodzią i możliwość naturalnego odprowadzania wód deszczowych. W Dukli występuje spadek terenu płyty rynkowej. Rynek był w centrum układu urbanistycznego miasta i po przeprowadzeniu analizy metrologicznej stwierdzono, że dukielski rynek miał proporcje 2,5:1,5 przy wymiarach 90x54 m. Jego układ opierał się na regularnym kształcie prostokąta, a późniejsze zmiany przestrzenne i klęski żywiołowe doprowadziły do pewnych zniekształceń. Obecny rynek zamyka się w proporcji 2,6: 1,6 i mierzy w pierzei wschodniej 57,8 m, 94,2 m w pierzei południowej, 59 m w pierzei zachodniej oraz 92, 3  m w pierzei północnej. Jego powierzchnia wynosi około 0,5 ha. Główną funkcją rynku był handel lokalny i ponadlokalny ( w związku z położeniem miasta na szlakach handlowych) i taką funkcję pełni nadal. Pełnił również funkcje administracyjne, gdyż w jego obrębie już w średniowieczu zlokalizowany został ratusz. Funkcje jakie pełnił rynek i lokalizacja obiektów publicznych oraz łatwość dostępu do nich spowodowała, że pełnił rolę centrum kontaktów społecznych oraz centrum układu komunikacyjnego. Główny droga o ruchu tranzytowym w Dukli biegła z północy na południe. Od północy szlak biegł z Krosna przez Kobylany, Wietrzno i przechodził drogą w pobliżu klasztoru bernardynów, przez most i ulicą Jasielską ( obecnie 3 Maja) do północno-zachodniego narożnika rynku (Brama Krakowska). Przecinał ukośnie rynek wychodząc z niego w połowie pierzei południowej ulicą Węgierską  (obecnie ulica Kościuszki), a następnie doliną Jasiołki przez Lipowicę i Tylawę do granicy państwa z Królestwem Węgierskim. Za klasztorem znajdowało się  i istnieje do dzisiaj odbicie w kierunku zachodnim , na Żmigród (szlak dukielski).

 

Między ciągami pieszymi i jezdnymi pierzei zachodniej znajduje się pas zieleni z kilkoma drzewami. Pod powierzchnią terenu znajduje się sześć piwnic o konstrukcji kamiennej, w formie sklepionych komór, z których trzy ustawione są osią wzdłużną prostopadle do płyty rynku, a pozostałe trzy od strony północnej ustawione są równolegle do płyty rynku. Część z piwnic po rewitalizacji rynku zostanie udostępniona zwiedzającym.

2021-09-16
Krystyna Boczar-Różewicz

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.