Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Zawiadomienie o XLVI sesji Rady Miejskiej w Dukli

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2021 r. poz.1372 ze zmianami /

z w o ł u j ę

na dzień 30 listopada 2021 r. (wtorek) o godz.11.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli XLVI sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 4. Informacja z wykonania budżetu Gminy Dukla za I półrocze 2021 roku.
 5. Informacja o realizacji zadań oświatowych w Gminie Dukla w roku szkolnym 2020/2021.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2022 (druk nr 319),
  b) ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Dukli, maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszonych opłat (druk nr 320),
  c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dukla (druk nr 321),
  d) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Dukla (druk nr 322),
  e) ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (druk nr 323),
  f) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (druk nr 324),
  g) opłaty targowej (druk nr 325),
  h) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania ponad budżet 2021 roku, na świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich  w Gminie Dukla w 2022 roku, w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (druk nr 326),
  i) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (druk nr 327),
  j) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2021 rok (druk nr 328),
  k) ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Dukli (druk nr 329),
  l) ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Dukli (druk nr 330).
 7. Oświadczenia i informacje.
 8. Zamknięcie sesji.

Proszę o wzięcie udziału w sesji.

wspólne posiedzenie Komisji
30 listopada 2021 r. (wtorek) godz.7.30
sala konferencyjna nr 304

Przewodniczący Rady
Mariusz Folcik

2021-11-23

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.