Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Zawiadomienie o LXII sesji Rady Miejskiej w Dukli

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz.559 ze zmianami)

z w o ł u j ę

na dzień 23 września 2022 r. (piątek) o godz.12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli LXII sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 4. Informacja o działaniach promocyjnych i z działalności Transgranicznej Informacji
  Turystycznej za 2021 rok.
 5. Informacja z wykonania budżetu Gminy Dukla za I półrocze 2022 roku.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmieniająca uchwałę Nr II/12/14 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Dukli (druk nr 403),
  b) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2022 rok (druk nr 404),
  c) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla na lata 2022 -2036 (druk nr 405),
  d) zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2022 roku, na rok 2023 z przeznaczeniem na kontynuację realizacji zadania pn.:„Opracowanie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości: Cergowa, Jasionka, Lipowica, Nowa Wieś, Zboiska(druk nr 406),
  e) zaciągnięcia zobowiązania na rok 2023, na zabezpieczenie środków na pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED wraz z budową nowych odcinków oświetlenia ulicznego” (druk nr 407).
 7. Oświadczenia i informacje.
 8. Zamknięcie sesji.

Proszę o wzięcie udziału w sesji.

wspólne posiedzenie Komisji
23 września 2022 r. (piątek) godz.9.00
sala konferencyjna nr 304

                                                                                   Przewodniczący Rady
Mariusz Folcik

2022-09-16

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.