Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

PFRON

Uchwałą Nr 455/2009 z dnia 17 grudnia 2009 Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakwalifikował powiat krośnieński do uczestnictwa w programie pt. "Program wyrównania różnic miedzy regionami II" na rok 2010.

W ramach programu utworzone zostały obszary A,B,D i E, które realizowane będą w roku bieżącym, a to:

Obszar A- wyposażeni obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny. Dofinansowanie może być objęte część kosztów wyposażenia obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny. Realizatorem programu-samorząd wojewódzki
Obszar B- likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych zakresie umożliwiania osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. Dofinansowaniem może być objęte część kosztów likwidacji barier ww. zakładach i placówkach.
Obszar D- likwidacja barier transportowych. Dofinansowaniem może być objęte część kosztów zakupu lub przystosowania pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych.
Obszar E- dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach samorządów powiatowych dotyczących rozwoju infrastruktury służącej edukacji osób niepełnosprawnych realizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.
Obszar F- tworzenie warsztatów terapii zajęciowej

Realizatorem obszaru B,D, E jest samorząd powiatowy.

Zadania z zakresu obszarów zostaną dofinansowane ze środków PEFRON w wysokości nieprzekraczającej 50% kosztów realizacji projektu, nie więcej niż 150 000, zł na każdy projekt.

Natomiast z zakresu obszaru D wysokość dofinansowania na realizację każdego projektu nie może przekroczyć 50% kosztów projektu, ale nie więcej niż:

a) do 80 000 zł- dla samochodów osobowych, zwanych dalej "mikrobusami", które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalni przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich
b) do 70 000 zł- dla pozostałych samochodów, zwanych dalej "mikrobusami", które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi
c) do 250 000 dla autobusów

Dofinansowanie z zakresu obszaru E nie może przekroczyć 25% kosztów projektu- nie więcej niż 14.000 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie stale korzystała z infrastruktury edukacyjnej powstałej w ramach projektu, przy czym projekt musi dotyczyć infrastruktury, z której stale będzie korzystało co najmniej 30 osób niepełnosprawnych.

W zakresie obszaru F dofinansowanie może wynosić do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14 000 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji projektu.

Zainteresowani " Programem" beneficjenci mogą składać wnioski w Starostwie Powiatowym w Krośnie - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pok.130 w nieprzekraczalnym terminie do 4 marca 2010.

Szczegółowe informacje (procedury, zasady)wraz z wzorem wniosku znajdują się na stronie www.pfron.org.pl

Ponadto informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie pok.130 w Starostwie Powiatowym w Krośnie ul Bieszczadzka 1 lub telefonicznie nr 13 437 57 33.

Dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie

2010-02-25

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.