Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

OGŁOSZENIE O NABORZE
NR 2/07
opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Dukla (dukla.bip.krosoft.pl) w dniu 22 maja 2007r.

Na podstawie art.3a ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1593 z późn. zm.)

Burmistrz Gminy Dukla
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
INFORMATYKA

 1. Wymagania niezbędne:
  1. wykształcenie wyższe o kierunku informatycznym,
  2. obywatelstwo polskie,
  3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
  5. znajomość budowy, konfiguracji i eksploatacji sieci komputerowych,
  6. znajomość budowy i eksploatacji sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych,
  7. znajomość i umiejętność wdrażania oraz administrowania systemów operacyjnych: MS Windows(9x,Me, 2000, 2003 Serwer, XP), Linux,
  8. znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym korzystanie z dokumentacji technicznej,
  9. umiejętność programowania w: HTLM, JavaScript, PHP, MySQL
  10. znajomość przepisów prawa z zakresu informatyki i dotyczących ochrony danych osobowych.
 2. Mile widziane:
  1. prawo jazdy kat. B,
  2. wiedza i umiejętność pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej i innych źródeł na zadania związane z informatyzacją Urzędu,
  3. dyspozycyjność ,komunikatywność,
  4. certyfikaty potwierdzające inne umiejętności,
  5. doświadczenie zawodowe w zakresie związanym z informatyką w administracji publicznej,
  6. znajomość programów Radix, Płatnik
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. administrowanie siecią komputerową i istniejącymi zasobami programowymi w Urzędzie Gminy i podległych jednostkach organizacyjnych gminy, a to;
   • usuwanie drobnych usterek,
   • szkolenie osób obsługujących komputery,
   • zapewnienie ciągłości działania sieci komputerowej,
   • archiwizacja bazy danych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
   • przyjmowanie od pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy informacji o wadliwym działaniu sprzętu lub oprogramowania i podejmowanie działań w celu ich usunięcia,
   • obsługa i aktualizacja strony internetowej gminy Dukla,
   • przygotowywanie materiałów oraz aktualizacja strony internetowej Urzędu,
   • nadzór nad legalnością stosowanego oprogramowania,
   • prowadzenie dokumentacji związanej z informatyzacją Urzędu,
  2. stosowanie i przestrzeganie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych i współdziałanie w tym zakresie z specjalistą d/s zamówień publicznych.
 4. Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV),
  2. list motywacyjny,
  3. kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
  4. kserokopie świadectw pracy,
  5. kwestionariusz osobowy (druk kwestionariusza można pobrać w Urzędzie Gminy w Dukli - Biuro Obsługi Klienta pok. 9),
  6. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności,
  8. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 15 czerwca 2007r. do godziny 1400: z dopiskiem na kopercie: "Nabór Nr 2/07"
- osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Dukla pokój nr 9 ( Biuro Obsługi Klienta)
- lub pocztą na adres - Urząd Gminy, 38-450 Dukla ul. Trakt Węgierski 11

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (dukla.bip.krosoft.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Dukla przy ul. Trakt Węgierski 11.

Prosimy o dopisanie w CV klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1990 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)".

Burmistrz
Marek Górak

2007-05-22

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.