Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

W dniu 13 lutego 2007 r. w Urzędzie Gminy Dukla przeprowadzono postępowanie konkursowe w celu wyłonienia najkorzystniejszych ofert na realizację zadań własnych Gminy Dukla realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysków.
Komisja w składzie:
1. Jan Farbaniec - przewodniczący,
2. Alina Krajewska - członek,
3. Małgorzata Walaszczyk-Faryj - członek,
4. Teresa Belcik - członek,
5. Łukasz Piróg - członek,
stwierdziła prawidłowość przeprowadzonego konkursu oraz ustaliła, że złożono 37 ofert, w tym 36 spełniające warunki określone w uchwale Rady Miejskiej w Dukli nr XXV/160/04 z dnia 28 września 2004r. Oferta złożona przez Stowarzyszenie "Wspólna Szkoła" w Głojscach została odrzucona ponieważ oferent nie posiadał własnych środków na realizację zadania, co jest warunkiem otrzymania dotacji.
Oferty złożono na realizację zadań, wymienionych w zarządzeniu Nr 5/07 Burmistrza Gminy Dukla z dnia 5 stycznia 2007r., wraz z wnioskami o dotację ze środków publicznych.
Komisja po przeanalizowaniu merytorycznej zawartości ofert, proponowanych kosztów realizacji projektów postanowiła wybrać najkorzystniejsze oferty i przyznała im dotacje w kwotach podanych poniżej.
Na zadanie Nr 1 "Pomoc społeczna dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej alkoholizmem, narkomanią i innymi patologiami" wybrano oferty złożone przez:
1. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Równem - 1.500,00
2. Szkolne Koło "CARITAS" przy ZSP w Wietrznie - 1.500,00
Na zadanie Nr 2 "Działalność charytatywna":
1. Parafialny Zespół Charytatywny przy parafii p.w. Św. Marii Magdaleny w Dukli "CARITAS" - 3.550,00
2. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Równem - 1.500,00
Na zadanie Nr 3 "Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej":
1. Stowarzyszenie Miłośników Równego "Równianie" w Równem - 4.000,00
2. Stowarzyszenie Kulturalno-Rekreacyjne "Jedność" w Łękach Duk. - 5.150,00
3. Stowarzyszenie Rozwoju Jaślisk i Okolic w Jaśliskach - 700,00
Na zadanie Nr 4 "Ochrona i promocja zdrowia" - nie złożono żadnej oferty.
Na zadanie Nr 5 "Nauka, edukacja, oświata i wychowanie ":

1. KSM przy Parafii Rzym.-Kat. p.w. Św. Marii Magdaleny w Dukli - 5.000,00
2. Stowarzyszenie Rozwoju Jaślisk i Okolic - 1.200,00
3. Stowarzyszenie "Wspólna Szkoła" w Głojscach - 2.000,00
Na zadanie Nr 6 "Krajoznawstwo, wypoczynek dla dzieci i młodzieży":
1. Parafia Rzym.- Kat. p.w. Św. Marii Magdaleny w Dukli - 5.000,00
2. Szkolne Koło "CARITAS" przy ZSP w Wietrznie - 3.000,00
3. Stowarzyszenie Rozwoju Jaślisk i Okolic - 1.000,00
Na zadanie Nr 7 "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji":
1. Stowarzyszenie Ogrodów Działkowych "Szarotka" w Dukli - 4.000,00
2. Koło Gospodyń Wiejskich w Cergowej - 2.000,00
3. Stowarzyszenie "Wspólna Szkoła" w Głojscach - 1.500,00
4. Stowarzyszenie Rozwoju Jaślisk i Okolic - 1.600,00
5. Stowarzyszenie Rozwoju Jaślisk i Okolic - 800,00
Na zadanie Nr 8 "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu":
1. Klub Sportowy "Przełęcz-Trans Bieszczady" w Dukli - 33.000,00
2. Ludowy Klub Sportowy " Zorza " w Łękach Dukielskich - 14.000,00
3. Ludowy Klub Sportowy "Iwełka" w Iwli - 11.000,00
4. Wiejski Klub Sportowy "Beskid" w Równem - 11.000,00
5. Ludowy Klub Sportowy "Jasiołka" w Jaśliskach - 4.000,00
6. Uczniowski Klub Sportowy TKKF "Dukla" w Dukli - 10.000,00
7. Uczniowsko-Ludowy Klub Sportowy "Huragan" w Jasionce - 8.000,00
8. Uczniowski Klub Sportowy "Żarniak" w Jaśliskach - 5.000,00
9. Uczniowski Klub Sportowy "Viktoria" w Tylawie - 1.000,00
10.Uczniowski Klub Sportowy "Cis" w Jasionce - 1.000,00
11.Uczniowski Klub Sportowy "Olimp" w Łękach Dukielskich - 1.000,00
12.Uczniowski Klub Sportowy "Rekord" w Iwli - 1.000,00
Na zadanie Nr 9 "Edukacja ekologiczna, ochrona dziedzictwa przyrodniczego": 1. WZP w Rzeszowie - Koło Pszczelarzy w Dukli - 1.500,00
2. PZW Okręg Krosno - Koło "Pstrąg" w Dukli - 3.500,00
Ze względu na brak środków finansowych nie wybrano następujących ofert złożonych:
na zadanie Nr 6 - Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Równem
na zadanie Nr 8 - Stowarzyszenie Rozwoju Jaślisk i Okolic
na zadanie Nr 9 - PZW Okręg Krosno -Koło "Pstrąg" w Dukli oraz Stowarzyszenie Rozwoju Jaślisk i Okolic.

Komisja postanowiła wystąpić z wnioskiem do Burmistrza Gminy Dukla o przeniesienie niewykorzystanych środków przeznaczonych na realizację niektórych zadań na inne zadania, gdzie wstępnie zaproponowano dotacje większe niż kwoty przeznaczone na te zadania.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zostaną podpisane umowy na realizację zadań oraz przekazane dotacje.

2007-03-14

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.