Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Zawiadomienie o sesji

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

z w o ł u j ę


na dzień 17 maja 2011 r. (wtorek) o godz.12.00 w sali konferencyjnej (parter) Muzeum Historycznego - Pałac w Dukli VIII sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z VI i VII sesji Rady Miejskiej.
 3. Zapytania i wnioski radnych i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
 4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2011 (druk nr 41),
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla (druk nr 42),
  • uchylenia uchwały własnej Nr VI/34/11 z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania osobom fizycznym dofinansowania ze środków budżetu gminy przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie gminy Dukla (druk nr 43),
  • zaciągnięcia długoterminowego kredytu w kwocie 6.000.000,00 zł (druk nr 44),
  • określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dukla, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art.9 pkt 10,13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za pierwsze półrocze każdego roku budżetowego (druk nr 45),
  • określenia metod i norm postępowania przy załatwianiu spraw związanych z udzieleniem ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Dukla lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (druk nr 46).
 7. Oświadczenia radnych, Burmistrza i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
 8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 9. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Dukli
Andrzej Dziedzic

wspólne posiedzenie Komisji w Muzeum Historycznym - Pałac w Dukli 17 maja 2011 r./wtorek/ godz. 9.00

2011-05-10

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.